Участници

Процедура по ограничаване: Участници

Основните участници в процедурата по ограничаване са:

1. Заявител (държава членка или ECHA)

Заявителят на досие за ограничаване може да бъде държава членка или ECHA, ако бъде поискано от Европейската комисия. ECHA може също така да предлага ограничаване на изделия, съдържащи вещества, които са в Списъка на веществата за разрешаване (приложение XIV).

2. Заинтересовани страни

Заинтересовани страни са граждани, организации, дружества, както и институции, различни от заявителя. Те могат да са от ЕС или от други региони. Те могат да предоставят коментари и информация по време на общественото обсъждане.

3. ECHA

3.1 Секретариат

Секретариатът на ECHA подпомага Комитетите и Форума, като предоставя най-добрите научни, технически и регулаторни услуги по ефективен и прозрачен начин.

3.2 Комитетите и Форумът

3.2.1 Комитет за оценка на риска (КОР)

КОР изготвя становище дали предложените ограничения са подходящи за намаляване на риска за човешкото здраве и/или за околната среда въз основа на разглеждане на съответните части от досието за ограничаване и въз основа на коментарите, представени от заинтересовани страни.

3.2.2 Комитет за социално-икономически анализ (КСИА)

КСИА изготвя становище относно предлаганото ограничаване и неговото социално-икономическо въздействие, като се базира на разглеждането на съответните части от досието за ограничаване и на социално-икономическото въздействие. При изготвяне на своето становище КСИА взема предвид коментарите и социално-икономическите анализи, представени от заинтересовани страни.

3.2.3 Форум за обмен на информация за правоприлагането (Форумът)

Форумът може да предоставя съвети относно приложимостта на предложението за ограничаване.

4. Европейска комисия

Становищата на КОР и КСИА се изпращат на Европейската комисия. Европейската комисия изготвя проект за изменение на списъка на ограниченията, които се съдържат в приложение XVII на Регламента REACH.

Ако Съветът или Европейският парламент не се противопоставят на изменението (използвайки процедурата, наречена „Комитет по регулиране с контрол“), Европейската комисия приема решението и добавя ограничението към приложение XVII.

5. Индустрия

След като ограничението е прието, индустрията трябва да го спазва. Индустрия се отнася до всеки, до когото е адресирано ограничението, например производители, вносители, дистрибутори, потребители надолу по веригата или търговци на дребно.

6. Държави членки

Държавите членки са отговорни за прилагането на ограниченията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)