Предварителна регистрация

Предварителната регистрация е само за дружествата, които планират да регистрират въведени (съществуващи) вещества. След предварителната регистрация потенциалните регистранти на едно и също вещество могат да намерят контактите на останалите в REACH-IT, така че да влязат във връзка и да постигнат съгласие относно еднаквостта на веществото, да създадат Форум за обмен на информация за веществото (SIEF), да обменят данни и да подадат съвместно регистрационно досие.

 

Предварителна регистрация
Ако искат да се възползват от удължените крайни срокове за регистрация, предвидени за въведени вещества, дружествата трябва да направят предварителна регистрация.
 
Основният период за предварителна регистрация беше между 1 юни и 1 декември 2008 г.
 
Дружества, които започват да произвеждат или да внасят въведено вещество в количества един тон или повече на година след 1 декември 2008 г., могат да подадат късна предварителна регистрация и независимо от това да се възползват от удължените крайни срокове. Производителите и вносителите на изделия, които възнамеряват да пуснат въведено вещество, също могат да подадат късна предварителна регистрация.
 
Късните предварителни регистрации трябва да бъдат подадени:
 
  • в срок от шест месеца след превишаването на праговата стойност от един тон на година; и 
  • не по-късно от 12 месеца преди съответния краен срок за регистрация.
Следователно, късните предварителни регистрации могат да бъдат подавани до 31 май 2017 г. за вещества, които трябва да бъдат регистрирани до 31 май 2018 г. Крайният срок през 2018 г. се отнася за въведени вещества, произвеждани или внасяни в количества под 100 тона на година, които не са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR), категория 1A или 1B. Вече не може да се извършва предварителна регистрация на други въведени вещества.
 
За вещества, за които не може повече да се извършва предварителна регистрация или за които дружеството решава да не извърши предварителна регистрация, потенциалните регистранти трябва да подадат запитване до ECHA, преди да направят регистрация.
 

 

Предварителен SIEF
Дружества, които са извършили предварителна регистрация на вещество, автоматично се вписват във Форум на REACH-IT, наречен предварителен SIEF. Тези дружества трябва да постигнат съгласие относно идентичността на веществото, което ще регистрират.
 
Дружествата, които постигнат съгласие, че веществото им е едно и също, образуват Форум за обмен на информация за веществото (SIEF). Дружествата с по-късен краен срок за регистрация могат да станат членове на SIEF на по-късен етап.
 
В резултат на дискусиите относно идентичността на веществото, някои предварителни SIEF за сложни вещества могат да се слеят или да се разделят, преди да сформират SIEF. И в двата случая решението трябва да бъде ясно документирано. 
 

 

Форуми за обмен на информация за веществото (SIEF)
Дружествата, които възнамеряват да регистрират едно и също въведено вещество, трябва да създадат или да се присъединят към Форум за обмен на информация за веществото (SIEF). Те трябва да обменят данни относно характерните свойства на веществото и да работят съвместно, за да идентифицират и извършат допълнителни проучвания или да подадат предложения за провеждане на изпитване, ако е необходимо. По-специално те имат задължението да обменят всички данни от изпитвания върху гръбначни животни. Освен това членовете на SIEF трябва да се споразумеят относно класификацията и етикетирането на веществото.
 
Работата на SIEF води до съвместно подаване за всяко вещество и следователно до намаляване на разходите на регистрантите и избягване на ненужни изпитвания върху животни.
 
Участието в SIEF е законово задължение за всички регистранти на предварително регистрирани въведени вещества. 
 
В допълнение към потенциалните регистранти, потребителите надолу по веригата и всяко лице или организация, които притежават данни, свързани с въведено вещество, също могат да участват в SIEF, ако се самоопределят като притежатели на данни и ако са склонни да обменят информация.
 
Форумите SIEF нямат предписана правна форма и са независимо управлявани от индустрията. ECHA не участва в тяхната дейност.

 

Водещи регистранти и регистранти членове
Участниците в SIEF трябва да назначат водещ регистрант, който действа със съгласието на другите регистранти и подава основното досие в съвместното подаване. Водещият регистрант може да координира дейностите в рамките на SIEF, но могат да бъдат съгласувани и други правила. REACH не уточнява правилата за това, как да се избира водещ регистрант.
 
Основното досие съдържа идентификаторите на веществото, класификацията и етикетирането му, както и всички необходими (подробни) резюмета на изследвания и предложения за бъдещи изпитвания. Регистрантите трябва да решат дали водещият регистрант ще подаде ръководството за безопасна употреба на веществото и доклада за безопасност на химичното вещество от името на членовете, или той ще бъде включен в досиетата на членовете. Основното досие трябва да бъде подадено първо, преди членовете да могат да подадат своите досиета.
 
След това регистрантите членове подават досиета, които съдържат само информация, специфична за тяхното дружество и вещество, например информация за профила на примесите на техните вещества, идентифицирани употреби и производствени обеми. Тези подавания не трябва да включват информация, която вече е предоставена от водещия регистрант.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)