За потребителите надолу по веригата

За потребителите надолу по веригата

За потребителите надолу по веригата

Кой е потребител надолу по веригата?

Потребители надолу по веригата са потребителите на химични вещества по смисъла на регламентите REACH и CLP. Тези потребители са дружества или физически лица:

  • на територията на Европейския съюз/Европейското икономическо пространство,
  • които употребяват вещество в самостоятелен вид или в смес
  • при извършването на своите производствени или професионални дейности.

 

Примерите за потребители надолу по веригата включват:

  • Формулатори: произвеждат смеси, които обикновено се доставят по-надолу по веригата. Това включва, например, бои, лепила и почистващи препарати.
  • Крайни потребители: употребяват вещества или смеси, но не ги доставят по-надолу по веригата. Примерите включват потребителите на лепила, покрития и мастила, смазки, почистващи средства, разтворители и химически реактиви като избелващи продукти. Включително производителите на изделия.
  • Производители на изделия: влагат вещества или смеси във или върху материали, за да получат изделие. Примерите включват текстил, промишлено оборудване, домакински уреди и превозни средства (както компоненти, така и крайни изделия).
  • Преопаковчици: прехвърлят вещества или смеси от един контейнер в друг, обикновено в хода на преопаковане или промяна на марката.
  • Повторни вносители: внасят вещество в самостоятелен вид или в смес, което първоначално е произведено в ЕС и е регистрирано от участник в същата верига за доставки.
  • Вносител, работещ с „изключителен представител": вносителите са потребители надолу по веригата, когато техният доставчик извън Общността е определил „изключителен представител", който да действа като регистрант, установен в Общността.

Дистрибуторите, които само съхраняват или разпространяват химични вещества, не са потребители надолу по веригата, но имат задължения във връзка с обмена на информация във веригата за доставки. Ако, например, имат досег с химичното вещество, като го прехвърлят или разреждат, те са потребители надолу по веригата. Крайните потребители, които използват химични вещества, не са потребители надолу по веригата. 

 

Терминология, свързана с потребителите надолу по веригата

Потребителите надолу по веригата работят в различни по вид обекти и условия, което налага използването на специфични термини за описание на работната среда . Когато употребата се осъществява в производствено предприятие или в друг промишлен обект, тя се обозначава като „употреба в промишлени обекти". Когато употребата надолу по веригата се осъществява извън промишлени обекти (например в строителни обекти, офис сгради или занаятчийски работилници), се използва терминът „широко разпространена употреба от професионални работници".
 
Практиките на крайните потребители във връзка с управлението на околната среда за здраве и безопасност се характеризират като „развити" или „основни". Развитите практики са свързани с обучение на работниците, подходящи указания за работа, надзор и редовно почистване и поддръжка. Термините „промишлени условия" и „професионални условия" също се използват за обозначаване съответно на развитите и основните практики за управление на околната среда за здраве и безопасност.
 
Например терминът, с който се характеризира обект за пръсково боядисване на автомобили в авторемонтна работилница, е „широко разпространена употреба от професионални работници". Когато управлението на околната среда за здраве и безопасност се осъществява на високо равнище, съответната практиката се обозначава като „развита" или „промишлени условия".