Нотификации за употреба надолу по веригата за разрешени употреби

Заявленията за разрешение могат да обхващат употреби на дадено вещество от заявителя, употреби надолу по веригата на доставки или и двете.

Потребителите надолу по веригата, обхванати от разрешение, издадено на участник нагоре по тяхната верига за доставки, трябва да уведомят ECHA за тяхната употреба. Това изискване се основава на член 66 от REACH.

ECHA поддържа регистър на нотификациите на потребители надолу по веригата и предава информацията на компетентните органи на държавите членки.

На графиката по-долу е представен общ преглед на всички нотификации на потребители надолу по веригата, получени до момента. За да се придобие цялостна представа, представени са и издадените разрешения за съответните вещества. ECHA ще актуализира информацията на всеки три месеца.

Още подробности за географското разпределение на употребите са на разположение в раздела „Карти и графики“.

Информацията, събрана от отделните нотификации, е представена в „Регистър на нотификациите“.

Предоставената информация се базира на получените от потребителите нотификации. Поради това може да има неточности. Моля, направете справка с правната информация на ЕСНА за допълнителна информация.

Предпоставки:

Разрешения за използване на SVHC могат да бъдат издадени, ако заявителят може да докаже, че рискът от употребата на веществото се контролира в достатъчна степен или че социално-икономическите ползи надхвърлят рисковете и няма подходящи алтернативи. Всички разрешения са предмет на ограничен във времето период за преразглеждане. Целта на процедурата за разрешаване е SVHC постепенно да се заменят с по-малко опасни вещества или технологии, в случай че са налице технически и икономически приложими алтернативи. За повече информация относно процеса на издаване на разрешения следвайте връзките на тази страница.

За повече информация относно публичната версия на регистъра на нотификации и неговите цели вижте „Информация от нотификации на потребители надолу по веригата, превърната в публично достояние от ЕСНА“.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Показване на12 резултати.
1,2-Dichloroethane 203-458-1 107-06-2

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5

Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6

Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9

Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6

Показване на12 резултати.Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)