Етапи

Процедурата по разрешаване и последващият процес по вземане на решение за предоставянето на разрешение за пускане на пазара или за употреба на вещество от Списъка за разрешаване (т.е. приложение XIV) от Регламента REACH обхващат следните основни етапи:

1. Изготвяне на заявление за разрешаване

Производител, вносител или потребител надолу по веригата на вещество от Списъка за разрешаване, може да изготви заявление за разрешаване за собствена употреба(и) или съответно за употреби, за които възнамерява да пусне веществото на пазара.

2. Нотифициране и информационни сесии преди подаване

От заявителите се изисква да уведомят ECHA с голямо предизвестие за намеренията си да подадат заявление. 

При нотифицирането или на по-късен етап бъдещите заявители могат да поискат да се проведе информационна сесия с ECHA с цел изясняване на регулаторни и процедурни въпроси, свързани с процедурата по заявяване на разрешение.

3. Подаване на заявление

Заявителите подават заявленията си за разрешаване до ECHA.

4. Изготвяне на фактурата

ECHA проверява дали заявлението е окомплектовано и може да бъде обработено, за да може да изготви и изпрати фактура.

5. Плащане по фактурата

Заявителите трябва да платят фактурата. Щом ECHA получи плащането в посочения срок, заявлението се счита за прието и комитетите могат да започнат работата си.

6. Проверка на съответствието

Комитетите, подпомагани от секретариата, проверяват дали заявлението отговаря на изискванията за информация по член 62 от Регламента REACH. Те могат съвместно да изискат допълнителна информация, за да приведат заявлението в съответствие с Регламента.

7. Обществено допитване относно заявените за разрешаване употреби

ECHA публикува на уебсайта си обширна информация за заявените за разрешаване употреби, като кани заинтересованите страни да подадат информация относно евентуални алтернативни вещества или техники за тези употреби.

8. Изискване на допълнителна информация относно алтернативите

КСИА може да изиска от заявителя или от трети страни да подадат допълнителна информация относно алтернативите в определен срок.

9. Изготвяне на проектостановища от КОР и КСИА

Комитетите изготвят и приемат своите проектостановища относно заявлението за разрешаване в срок до десет месеца от получаването му. Становищата се основават на заявлението, всякаква информация, получена по време на общественото допитване, както и всякакви допълнителни данни относно алтернативи, които са предоставени от заявителя или заинтересовани страни в отговор на искане от КСИА.

10. Коментари относно проектостановищата

Заявителят има възможност да направи коментари относно проектостановищата в срок до два месеца от получаването им.

11. Приемане на окончателните становища на КОР и КСИА

КОР и КСИА приемат окончателните си становища, като вземат предвид евентуалните коментари, направени от заявителя относно проектостановищата. Секретариатът изпраща становищата до Европейската комисия, държавите членки и заявителя. Неповерителни версии на становищата се публикуват на уебсайта на ECHA.

12. Изготвяне, приемане и обнародване на решението за разрешаване

В срок до три месеца от получаването на становищата на комитетите Комисията изготвя проекторешение за това, дали да бъде дадено или отказано разрешение. Впоследствие тя приема решението за предоставяне или отказ на разрешение.

Резюме на решението се обнародва в Официален вестник (ОВ) на Европейския съюз и се прави общодостъпно чрез база с данни на ECHA. Разрешението е предмет на ограничен във времето период за преразглеждане (вижте „Преразглеждане на разрешението").

Преразглеждане на разрешенията

Разрешенията са валидни, докато Комисията не реши да ги оттегли или измени в рамките на преразглеждане. Във всяко решение за разрешаване се определя ограничен период за преразглеждане. Притежателите на разрешения трябва да представят доклад за преразглеждане най-малко 18 месеца преди завършването на този период на преразглеждане.

Освен това разрешение може да бъде преразгледано по всяко време, ако:

  • обстоятелствата са се променили така, че са засегнати рискът за човешкото здраве или околната среда или социално-икономическото въздействие; или
  • е станала налична нова информация относно възможни заместители.

13. Спазване на разрешението

Притежателите на разрешение и потребителите надолу по веригата, които употребяват разрешено вещество, трябва да спазват изискванията, посочени в решението за разрешаване, когато продават на пазара и/или използват веществото.

Притежателите на разрешение (т.е. производителите, вносителите и/или потребителите надолу по веригата) трябва да включат неговия номер в етикета, преди да пуснат на пазара веществото или смес, съдържаща веществото. Това трябва да се направи непосредствено щом номерът на разрешението стане публично достъпен (вижте етап 12).

14. Регистриране на нотификациите от потребители надолу по веригата

Потребителите надолу по веригата, които използват разрешено вещество, трябва да нотифицират в ECHA употребата на веществото в рамките на три месеца от първата доставка на веществото.

ECHA води регистър на нотификациите от потребители надолу по веригата (вижте етап 13) и дава достъп до него на компетентните органи на държавите членки.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)