Участници

Основните участници в процедурата по разрешаване са:

1. Кандидат

Кандидатът може да бъде производител, вносител или потребител надолу по веригата на вещество, за което се изисква разрешение (както е посочено в приложение XIV). Той може да кандидатства за получаване на разрешение за собствена употреба на дадено вещество или за пускане на пазара. Заявлението може да бъде подадено от едно или няколко лица за едно или няколко вещества, които отговарят на определенията за група вещества по смисъла на точка 1.5 от приложение XI от Регламента REACH, както и за една или няколко употреби.

Ако Комисията разреши употребата на веществото, притежателите на разрешения трябва да отговарят на изискванията на разрешението, когато продават на пазара и/или използват веществото. Те трябва да актуализират информационния лист за безопасност и да включат номера на разрешението в етикета, преди да пуснат на пазара веществото или смес, съдържаща веществото.

2. Европейската агенция по химикали (ECHA)

2.1 Комитети на ECHA

Комитетът за оценка на риска и Комитетът за социално-икономически анализ изразяват становища по заявленията за разрешаване.

2.1.1 Комитет за оценка на риска (КОР)

КОР изготвя становища по заявленията, в това число оценка на риска за човешкото здраве и/или околната среда, произтичащ от употребата или съответно употребите на веществото, включително целесъобразността и ефективността на мерките за управление на риска така, както са описани в заявлението, и ако е подходящо, оценка на рисковете, произтичащи от евентуални алтернативи.

2.1.2 Комитет за социално-икономически анализ (КСИА)

КСИА изготвя становища по заявленията, в това число оценка на социално-икономическите фактори и наличността, пригодността и техническата осъществимост на алтернативите, свързани с употребата или съответно употребите на веществото така, както са описани в заявлението, а също и на всякаква информация относно алтернативите, подадена от заинтересовани трети страни.

2.2 Секретариат на ECHA

Секретариатът на ECHA предоставя насоки и инструменти на кандидатите относно изготвянето на заявленията им. Освен това той подпомага комитетите на ECHA, като ефективно и прозрачно предоставя научни, технически и регулаторни услуги.

3. Заинтересовани страни

Заинтересованите страни са граждани, организации, дружества и държавни органи. Те могат да са от ЕС или от други региони. Могат да предоставят информация относно алтернативни вещества или технологии по време на процеса на консултации както за заявленията, така и за преразглежданията на разрешения.

4. Европейската комисия

Становищата на КОР и КСИА се изпращат на Европейската комисия. Тя изготвя проекторешение за разрешаване до три месеца от получаването на становищата от Агенцията. Комисията приема окончателното решение, с което се дава или отказва разрешение. Резюмета на решението се обнародват в Официален вестник на Европейския съюз и се правят общодостъпни чрез базата с данни на ECHA.

5. Потребители надолу по веригата

Потребителят надолу по веригата може да използва веществото, ако разрешение за тази употреба е дадено на участник нагоре по неговата верига на доставки. Той трябва да се съобразява с условията в разрешението и да уведоми ECHA за своята употреба на веществото.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)