Наноматериали съгласно Регламента за биоцидите

Наноматериалите са химически вещества или материали, произвеждани и използвани в много малък мащаб. Техните структури са в диапазон от приблизително 1 до 100 nm в поне едно измерение.

Наноматериалите имат уникални и по-добре изразени характеристики в сравнение със същия материал без наномащабни свойства. Следователно физико-химичните свойства на наноматериалите може да се различават от тези на веществото в насипно състояние или във вид на частици с по-големи размери.

Нанотехнологията се развива бързо. Голям брой продукти, съдържащи наноматериали, вече се предлагат на европейския пазар (например батерии, покрития, антибактериално облекло, козметика, хранителни продукти). Наноматериалите предлагат технически и търговски възможности, но може да излагат на риск околната среда и да увеличават опасенията за здравето и безопасността на хората и животните.

 

 

Регламентът относно биоцидните продукти съдържа специфични разпоредби за наноматериалите. Тези разпоредби се прилагат за продукти и вещества, които отговарят на критериите, дефинирани в Регламента относно биоцидните продукти. Тези дефиниции се основават на препоръката на Комисията относно дефиницията на наноматериалите.
 
Тези разпоредби се прилагат за активни и неактивни вещества със следните характеристики:
  • 50% или повече от частиците са с големина 1-100 nm в поне едно измерение
  • Частиците не са в свързано състояние нито във вид на съединение или агломерат
Комисията може да адаптира тази дефиниция в зависимост от техническия или научния прогрес, като може също така при поискване от държава членка да приеме решение за това дали конкретно вещество е наноматериал.
 
Съгласно Регламента относно биоцидните продукти BPR, одобрението на активното вещество не покрива наноформата му с изключение на случаите, когато това е изрично упоменато. Обикновено трябва да бъде подготвено отделно досие с всички изисквани данни за наноформите на активните вещества.
 
Когато наноформата на активни или неактивни вещества се използва в биоциден продукт, е необходима специална оценка на риска. Етикетът на биоцидния продукт трябва да посочва името на всеки наноматериал, следвано от думата „нано" в скоби. Продуктите, съдържащи наноматериали, са изключени от опростената процедура за разрешаване.
 

Наблюдение и докладване 

Държавите членки трябва да докладват за внедряването на Регламента относно биоцидните продукти BPR на всеки пет години. Докладът трябва да включва информация относно употребата на наноматериали в биоцидните продукти и потенциалните идентифицирани рискове. Докладите трябва да се подават в Комисията до 30 юни през съответната година и да обхващат периода до 31 декември на годината, предшестваща подаването им.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)