Обяснение на Регламента относно биоцидните продукти (РБП)

Предмет на Регламента относно биоцидните продукти (PБП или Регламент (ЕС) № 528/2012) е предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти, които се използват за защита на здравето на хората и животните, както и за защита на материали и изделия срещу вредни организми, като вредители или бактерии, чрез действието на активните вещества, съдържащи се в биоцидния продукт. С Регламента относно биоцидните продукти се цели подобряване функционирането на пазара на биоцидните продукти в ЕС, като в същото време се гарантира висока степен на защита на здравето на хората и околната среда.

Текстът беше приет на 22 май 2012 г. и ще влезе в сила на 1 септември 2013 г., като за някои разпоредби се установява преходен период. Той отменя Директивата за биоцидите (Директива 98/8/EО).

За всички биоцидни продукти се изисква разрешение преди да бъдат пуснати на пазара, а активните вещества, съдържащи се в тях, трябва да бъдат предварително одобрени. Има обаче някои изключения от този принцип. Например, активните вещества в рамките на програмата за преразглеждане, както и биоцидни продукти, съдържащи тези активни вещества, могат да бъдат пуснати на пазара в очакване на окончателното решение за одобрение. Временните разрешения за продукти, издадени за новите активни вещества, които все още са предмет на оценка, също се допускат на пазара.

Регламентът относно биоцидните продукти цели да хармонизира пазара на ниво ЕС, да опрости процедурите за одобряване на активни вещества и разрешаване на биоцидни продукти и да въведе срокове за оценка, изготвяне на становища и вземане на решения за държавите членки. Регламентът съдейства също за намаляване на изпитванията върху животни чрез въвеждането на задължението за задължителен обмен на данни и като насърчава употребата на алтернативни методи на изпитване.

Както в предишната директива, одобряването на активни вещества се извършва на ниво ЕС, а последващото разрешаване на биоцидните продукти – на ниво държави членки. Това разрешение може да се разшири и да включи други държави членки чрез взаимно признаване. Новият регламент обаче предоставя на заявителите възможност за нов тип разрешение на ниво Съюз (разрешение на Съюза).

За целта ще бъде използвана ИТ платформа, Регистъра за биоциди (R4BP 3) за подаване на заявления, обмен на данни и информация между заявителя, ECHA, компетентните органи на държавите членки и Европейската комисия. Друг ИТ инструмент, IUCLID 5, се използва за изготвяне на заявленията.