Третирани изделия

Регламентът за биоцидите (РБП) определя правилата за употребата на изделия, които са третирани с един или повече биоциди или го(и) включват умишлено.

Съгласно регламента изделията могат да бъдат третирани само с биоциди, съдържащи активни вещества, одобрени в ЕС. Това е промяна от Директивата за биоцидите (отменена с РБП от 1 септември 2013 г.), според която изделия, внасяни от трети страни, могат да бъдат третирани с вещества, които не са одобрени в ЕС — например дивани и обувки, съдържащи DMF.

Дружествата трябва да бъдат готови да предоставят информация на потребителите относно третирането с биоциди на изделието, което продават. Ако даден потребител изиска информация за третирано изделие, доставчикът трябва да я предостави безплатно в рамките на 45 дни.

Етикетиране на третираните изделия

Производителите и вносителите на третирани изделия трябва да гарантират, че продуктите са етикетирани в съответствие с регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането и допълнителните изисквания, определени от Регламента относно биоцидите.

Регламентът за биоцидите (РБП) изисква от производителите и вносителите на третирани изделия да етикетират третираните изделия, когато: 

  1. се претендира, че третираното изделие има свойства на биоцид;
     
  2. това се изисква от условията за одобряване на активното вещество, съдържащо се в биоцида, използван за третиране на изделието.

Етикетите трябва да бъдат лесно разбираеми и видими за потребителите.

Преходни мерки за третирани изделия

Регламентът за биоцидите (РБП) предвижда редица мерки за улесняване на прехода от системата на Директивата за биоцидите (BPD) към новия регламент.

От 1 септември 2013 г. активните вещества, съдържащи се в даден биоцид, използван за обработване на третираните изделия, трябва да бъдат изброени в Приложение I, вече одобрени или в процес на оценка за съответния вид продукт.

За активните вещества, които към 1 септември 2013 г. все още не са в процес на одобрение, е предвиден преходен период (член 94 от РБП). Пълните досиета на заявлението за разрешаване на активното вещество е трябвало да бъдат подадени до 1 септември 2016 г.

След 1 март 2017 г. на пазара на ЕС вече няма да е възможно да се пускат изделия, третирани с биоцид (или целенасочено включващи биоцид), съдържащ активно вещество, което все още не е одобрено, посочено в Приложение I, или е в процес на оценяване.

Ако заявлението за одобрение на активното вещество е отхвърлено (например, поради липса на плащане на съответната такса) или е прието решение за неодобрение, изделия, които са били обработени или включени в биоцид, съдържащ това активно вещество, вече не трябва да се пускат на пазара, считано 180 дни от дата на това решение.

В документа, свързан в точката „Вж. също“, можете да намерите повече информация за разрешеното активно вещество в третираните изделия.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)