Продуктови типове

В приложение V на BPR биоцидите са класифицирани в 22 продуктови типове в четири главни области.

В резултат от изключването на биоцидите, използвани за храни и храни за животни, от обхвата на регламента, продуктовите типове са с един по-малко в сравнение с предишната директива. 

 

Номер Продуктов тип Описание
Главна група 1: Дезинфектанти
Тези продуктови типове изключват продукти за почистване, за които не е предвидено да имат биоциден ефект, включително течности за почистване, пудри и подобни продукти.
ПТ 1 Хигиена на човека Продуктите в тази група са биоциди, които се употребяват за целите на хигиената на човека и се прилагат върху или в контакт с човешката кожа или скалп с първична цел дезинфекциране на кожата или скалпа.
ПТ 2 Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни Продукти, използвани за дезинфекция на повърхности, материали, оборудване и мебели, които не влизат в пряк контакт с храна или фуражи. Областите на употреба са, наред с другото, плувни басейни, аквариуми, бани и други водни площи; климатични системи; както и стени и подове в частни, обществени и промишлени зони и в други зони за професионална дейност.

Продукти, използвани за дезинфекция на въздух, вода, която не е предназначена за употреба от хора или животни, химически тоалетни, отпадни води, болнични отпадъци и почва.

Продукти, използвани като алгициди за третиране на плувни басейни, аквариуми и други водни площи, както и за възстановителна обработка на строителни материали.

Продукти, които се влагат в текстил, тъкани, маски, бои и други изделия или материали за производство на третирани изделия с дезинфекциращи свойства.
ПТ 3 Ветеринарна хигиена Продукти, използвани за целите на ветеринарната хигиена, като дезинфектанти, дезинфектиращи сапуни, продукти за хигиена на устната кухина или тялото, или с антимикробно действие.

Продукти, използвани за дезинфекция на материали и повърхности, свързани с настаняване или превоз на животни.
ПТ 4 Област на употреба, свързана с храни и фуражи Продукти, използвани за дезинфекция на оборудване, контейнери, прибори и съдове за хранене, повърхности или тръбопроводи, свързани с производството, транспорта, съхранението или консумацията на храни или фуражи (включително питейна вода) за хора и животни.

Продукти, използвани за импрегниране на материали, които могат да влязат в контакт с храни.
ПТ 5 Питейна вода Продукти, използвани за дезинфекция на питейна вода за хора и животни.
Номер Продуктов тип Описание
Главна група 2: Консерванти
Освен ако не е посочено друго, тези продуктови типове включват само продукти за предотвратяване на микробиологично или алгално развитие.
ПТ 6 Консерванти за продукти по време на съхранение Продукти, използвани за запазване на произведени продукти, различни от храни за хора и животни, козметични или медицински продукти или медицински изделия, чрез контрол на микробиологичните изменения, с цел да се гарантира срокът им на годност.
Продукти, използвани като консерванти за съхранение или употреба на родентицидни, инсектицидни или други примамки.
ПТ 7 Консерванти за покрития Продукти, използвани за запазване на покрития или обвивки чрез контрол на микробиологичните изменения или алгалното развитие с цел защита на първоначалните качества на повърхността на материали или обекти като бои, пластмаси, уплътняващи материали, лепила за стени, свързващи материали, хартия, произведения на изкуството.
ПТ 8 Консерванти за дърво Продукти, използвани за предпазване на дърво — след и по време на етапа на отсичане и обработка — или на продукти от дърво, чрез контрол на разрушаващи или деформиращи дървото организми, включително насекоми. Този продуктов тип включва предпазни и лечебни продукти.
ПТ 9 Консерванти за влакна, кожа, гума и полимеризирани материали Продукти, използвани за защита на тъкани или полимеризирани материали, като кожа, гума или хартия или текстилни продукти, чрез контрол на микробиологичните изменения.
Този продуктов тип включва биоциди, които възпрепятстват развитието на микроорганизмите върху повърхността на материите и следователно пречат на или предотвратяват образуването на миризми и/или предлагат други видове предимства.
ПТ 10 Консерванти за строителни материали Продукти, използвани за предпазване на зидария, композитни материали или други строителни материали, различни от дърво, чрез контрол на микробиологичните и алгалните изменения.
ПТ 11 Консерванти за системи за течно охлаждане и преработка Продукти, използвани за предпазване на вода или други течности, използвани в системи за изстудяване и пречистване, чрез контрол на вредните организми като микроби, водорасли и миди
В този продуктов тип не се включват продукти, използвани за дезинфекция на питейна вода или на вода за плувни басейни.
ПТ 12 Антиплесенни продукти Продукти, използвани за предотвратяване или контрол на растежа на плесен върху материали, оборудване и съоръжения, използвани в промишлените процеси, например върху дърво и хартиена каша, пореста пясъчна среда в петролната промишленост.
ПТ 13 Консерванти за течности за обработка или рязане на материали Продукти за контрол на микробиологичните изменения в течности, използвани за обработка или рязане на метали, стъкло или други материали.
Номер Продуктов тип Описание
Главна група 3: Контрол на вредители
ПТ 14 Родентициди Продукти, използвани за борба с мишки, плъхове или други гризачи чрез средства, различни от отблъскване или привличане.
ПТ 15 Авициди Продукти, използвани за борба с птици чрез средства, различни от отблъскване или привличане.
ПТ 16 Молюскоциди, препарати за борба с паразити и продукти за борба с други безгръбначни Продукти, използвани за борба с молюски, червеи и безгръбначни, невключени в други продуктови типове, чрез средства, различни от отблъскване или привличане.
ПТ 17 Писцициди Продукти, използвани за борба с риби чрез средства, различни от отблъскване или привличане.
ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други антроподи Продукти, използвани за борба с членестоноги (например насекоми, паякообразни и ракообразни) чрез средства, различни от отблъскване или привличане.
ПТ 19 Атрактанти и репеленти Продукти, използвани за борба с вредни организми (безгръбначни като бълхи, гръбначни като птици, риби, гризачи) чрез отблъскване или привличане, включително продукти, които се използват за хигиена на човека или за ветеринарна хигиена пряко върху кожата на човека или животните, или косвено в околната среда.
ПТ 20 Контрол на други гръбначни Продукти, използвани за борба с гръбначни, невключени в други продуктови типове от тази главна група, чрез средства, различни от отблъскване или привличане.
Номер Продуктов тип Описание
Главна група 4: Други биоциди
ПТ 21 Продукти против замърсяване Продукти, използвани за контрол на растежа и установяването на микроби и висши форми на растителни или животински видове върху плавателни съдове, оборудване за аквакултури или други структури, използвани във вода.
ПТ 22 Балсамиращи и препариращи течности Продукти, използвани за дезинфекция и съхранение на човешки и животински трупове или части от тях.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)