Запитване

Информация за налични тестове и изследвания

Всеки заявител, планиращ да проведе тестове или изследвания, включващи гръбначни животни, с цел заявления за издаване на разрешение съгласно РБП, трябва да отправи запитване до ECHA, чрез R4BP 3. Целта на запитването е да се определи дали такива тестове или изследвания вече са постъпвали съгласно Регламент за биоцидите или предшестващата Директива относно пускането на пазара на биоциди. Запитването не е задължително за данни, свързани с тестове, които не включват гръбначни животни.

Запитването е необходимо условие преди предприемане на процедура по оспорване, свързана с обмен на данни, пред ECHA (относно изследвания върху гръбначни или безгръбначни животни), включително ситуации, в които собственикът (собствениците) на данни е известен на бъдещия заявител или преговорите вече са започнали.

Ако такива тестове или изследвания са постъпили, ECHA ще изпрати на заявителя данните за контакт на собственика на информацията. Тези данни ще бъдат извлечени от досиета, подадени съгласно предшестващата Директива относно пускането на пазара на биоциди и Регламента за биоцидите. ECHA не предоставя информация, свързана с отделни тестове или изследвания.

Защита на данни/използване на данни от последващи заявители

Ако съответният срок за защита на информацията е изтекъл, ECHA може да допусне последващите заявители да се позовават на данните, предоставени в първоначалното заявление.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)