Процедура по заявяване и оценка

Дружествата ще използват инструменти за електронно подаване, за да кандидатстват за проверка за сходство на химичните вещества. Заявленията се подават чрез R4BP 3 на ECHA под формата на IUCLID файл. За съвместни заявления един от заявителите трябва първо да се свърже с ECHA чрез Звеното за компютърна поддръжка на ECHA, за да получи номер на съвместното заявление.

Графиката представя кратък преглед на процедурата по кандидатстване за проверка на сходството на химичните вещества.

Етапи

Процесът има няколко етапа. Всеки етап трябва да бъде завършен преди заявлението да премине към следващия етап. Важно е заявителят да се увери, че всички срокове са спазени, в противен случай заявлението ще бъде отхвърлено в хода на процедурата.

 

Изображение

Съвместни заявления: един от заявителите се свързва с ECHA, за да получи номер на съвместното заявление.

 
Изображение

Индивидуално заявление: Заявителят подава заявлението чрез R4BP 3.

Съвместни заявления: Всички заявители подават своите заявления.

 
Изображение

ECHA проверява дали заявлението и данните са подадени в правилния формат и изпраща фактура за таксите чрез R4BP 3.

 
Изображение

Заявителят заплаща свързаните с това такси на ECHA в срок от 30 дни от датата на фактурата.

 
Изображение

ECHA приема заявлението и започва оценка на сходството на химичните вещества.

 
Изображение

Ако за извършване на оценката възникне нужда от допълнителна информация, ECHA ще поиска липсващата информация от заявителя. В същото време ECHA ще определи срок, в който заявителят трябва да подаде тази информация.

 
Изображение

На заявителя се дава възможност да коментира крайния резултат от оценяването в срок от 15 дни.

 
Изображение

ECHA ще публикува окончателния резултат.

 

Участници

Основните участници в процедурата по подаване на досието са:

Заявители

Заявителите носят отговорност да предоставят досиета с цялата необходима информация, свързана с проверката за сходството на химичните вещества, и да осигурят допълнителна информация, ако такава бъде поискана от ECHA. Заявителите отговарят за качеството на данните в своите досиета.

ECHA

ECHA е отговорна да следи за правилния формат на информацията в досиетата. ECHA извършва и оценка на техническите досиета за сходство на химичните вещества и гарантира, че процесът по подаване протича в рамките на определените срокове.
 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)