Услуга за проверка за сходство на химикали

Дружествата могат да поискат ECHA да извърши проверка за сходство на химичните вещества за тяхното активно вещество в случаите, когато все още не е прието окончателно решение за одобрение на активното вещество. Това може да бъде, когато активното вещество се оценява съгласно Регламента за биоцидите (РБ) (Регламент (ЕС) № 528/2012), включително когато досието на активното вещество е подадено съгласно Директива № 98/8/ЕО за биоцидите, или когато дружествата все още не са подали заявление за одобрение на активното вещество.

Проверката за сходство на химичните вещества е оценка, подобна на оценката на техническата равностойност, описана в член 54 от РБ. Въпреки това тя се извършва само за идентичността на веществото и химичния състав на активно вещество, произхождащо от един източник, с цел установяване на сходството му по отношение на химичния състав на същото вещество, произхождащо от друг източник.

Проверката за сходство на химични вещества се различава от оценката на техническата равностойност по смисъла на член 54 от РБ, защото все още не е прието решение за одобрение на активното вещество и следователно официалният референтен източник на активното вещество все още не е установен.

Услугата е предназначена за следните ситуации:

а. Индивидуални заявления: Сравнението на един алтернативен източник на биоцидно активно вещество, което е подадено за оценка съгласно Директива № 98/8/ЕО за биоцидите или Регламент (ЕС) № 528/2012 за биоцидите, но за което все още не е прието окончателно решение за одобрение, с източника(ците), описан(и) в досието, подадено за оценка на това биоцидно активно вещество.

б. Съвместни заявления: Сравнение на два или повече източника на едно и също активно вещество с оглед предстоящо съвместно заявление за одобрение на активно вещество съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 за биоцидите.

Услугата за проверка за сходство на химичните вещества е допълнителна услуга, предоставяна от ECHA, която не е предвидена от РБ, и има доброволен характер. Услугата се придружава с такса в зависимост от обхвата на оценката, която предстои да се извърши, както е определено в Решение № 31/2013 на Управителния съвет на ECHA.

За да поискат проверка за сходство на химичните вещества, дружествата трябва да подадат заявление до ECHA чрез R4BP 3. 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)