Skip to Content
Skip to Content

Регистър на намеренията

Регистър на намеренията

ECHA (по искане на Комисията) или държавите-членки могат да изготвят досиета за идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) и досиета, предлагащи ограничения (Приложение XV на REACH). Досиетата, предлагащи хармонизирана класификация и етикетиране на вещества, могат да бъдат изготвени от компетентните органи на държавите-членки и производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата.

Целта на публичния регистър на намеренията е да запознае заинтересованите страни с веществата, за които съществува намерение да бъде подадено досие за хармонизирана класификация и етикетиране, досие за вещество, пораждащо сериозно безпокойство (SVHC) или досие за ограничаване. Следователно това дава на заинтересованите страни време да се подготвят за предоставяне на коментари по съответните процеси по-нататък. То също така избягва дублиране на работата и насърчава сътрудничество между потенциалните податели на досиета.

Чрез регистъра можете да проверите дали друг подател на досие е работил по досие по приложение XV или по досие за хармонизирана класификация и етикетиране на дадено вещество в миналото или понастоящем подготвя досие на веществото. Следва да се отбележи, че за процеса за ограничаване съществува законово изискване държавата-членка да нотифицира на Агенцията намерението си да изготви досие за ограничаване съгласно Приложение XV (член 69, параграф 5 REACH).

След успешното подаване на досиетата стартира процес на обществено обсъждане, в който заинтересованите страни са поканени да споделят своите коментари по предложението. Въз основа на коментарите, получени по време на общественото обсъждане, предложенията се обсъждат в съответните комитети (Комитет за оценка на риска за хармонизирана класификация и етикетиране и ограничения, Комитет за социално-икономически анализ за ограничения и Комитет на държавите-членки за вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC)).

Следователно на заинтересованите страни се препоръчва редовно да се консултират с регистъра на намеренията, страниците с общественото обсъждане и страниците на Комитета за оценка на риска (КОР), Комитета за социално-икономически анализ (КСИА) и Комитета на държавите-членки (КДЧ), за да проследят обработката на досието.

Регистърът на намеренията е разделен на три отделни раздела:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1