Подгответе регистрацията като досие в IUCLID

След като са обсъдили и обменили данни в SIEF, водещият регистрант и членовете на съвместното подаване следва да разполагат с цялата налична информация, необходима за създаването на регистрационно досие във формата на IUCLID. Има три възможности: IUCLID „в облак“ за МСП, IUCLID 6 и REACH-IT.

Ако сте МСП или консултант за МСП, услугата IUCLID „в облак“ за МСП ви помага да избегнете инсталиране на софтуер и ви предоставя бърз достъп и редовни автоматични резервни копия и актуализации на ECHA.

Като консултант чрез версията „в облак“ можете по прозрачен начин да работите със своите клиенти МСП и лесно и сигурно да обменяте информация за досието в IUCLID.

Ако сте водещ регистрант
 
Вашето регистрационно досие съдържа информация, която подавате от името на всички сърегистранти, например граничен състав на веществото, класификация и етикетиране на веществото, употреби и (подробни) резюмета на изследвания, ако е приложимо. Освен това като водещ регистрант в същото досие вие добавяте регистрационна информация, която е специфична за вашето дружество и вещество.
 
Добра практика е да обмените с другите членове на съвместното подаване общите части от регистрационното досие във формата на IUCLID, тъй като в тях се съдържа информация за безопасната употреба на веществото, която трябва да бъде известна на сърегистрантите.
 
Основното досие трябва да бъде успешно подадено, преди членовете да изпратят собствени досиета до ECHA. Затова, ако сте водещ регистрант, подгответе регистрационното си досие значително преди крайния срок, така че сърегистрантите да разполагат с достатъчно време също да спазят срока.
 
Ако сте член на съвместно подаване
 
Вашето регистрационно досие съдържа информация, която е специфична за вашето дружество и вещество. Това обхваща например информация за идентифициране на веществото (състав, аналитични данни), за идентифицираните употреби, които имат връзка с вашето дружество, и за прогнозните обеми на производство или внос.
 
Ако решите да не участвате в съвместното подаване за някои информационни изисквания, трябва да включите в досието си собствени данни във връзка с това изискване, както и подходяща обосновка на отказа.
 

Ако сте съгласни с цялата информация, която водещият регистрант е подал от ваше име, можете да създадете регистрационно досие на член директно в REACH-IT. Dossier Creation wizard (Помощник за създаване на досие) в REACH-IT ще ви преведе през този процес, като ви покаже какви данни трябва да предоставите.

Полезна информация
 
ECHA е разработила помощни материали и инструменти, достъпни директно в IUCLID, които ще ви помогнат при изготвянето на регистрационното досие:
 
  • Validation Assistant (Помощник за валидиране) ви показва дали регистрационното досие е пълно, с изключение на информацията, проверявана ръчно от персонала на ECHA.
  • Dossier Quality Assistant (Помощник за качество на досието), който е част от Validation Assistant, ви помага да откривате евентуални несъвместимости във вашето регистрационно досие. 
  • Report Generator (Генератор на доклад) ви дава възможност да създадете доклад за безопасност на химичното вещество (ДБХВ).
  • Dissemination Preview (Предварителен преглед на разпространението) показва кои части от регистрацията ще бъдат публикувани от ECHA в зависимост от правните изисквания и изразеното от вас желание определена информация да остане поверителна.

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)