Редовно актуализирайте регистрацията

Регистрационното досие трябва да съдържа най-актуалната информация как дадено вещество може да бъде използвано безопасно. По тази причина трябва редовно да го преглеждате и актуализирате при появата на нова информация. Това е правно задължение за всички регистранти. Затова ви препоръчваме да запазите платформата за сътрудничество със сърегистрантите.

Впоследствие може да научите повече за състава, свойствата и употребата на вашето вещество и за мерките, необходими за ефективно управление на риска. Освен това имате задължението да съобщавате всички значителни промени в производствения процес и в обема на производството или вноса, тъй като те могат да доведат до промени в експозицията на веществото, които е необходимо да бъдат взети предвид. Необходимо е също да актуализирате информацията за вашето предприятие.

Нова информация може да постъпи и от участници във веригата за доставки или от нови сърегистранти в съвместното подаване. Помнете, че задълженията за обмен на данни се прилагат спрямо всички членове — съществуващи и нови — на съвместното подаване.

Да сте проактивни е не само добра практика, но и правно изискване. Длъжни сте да актуализирате регистрацията си, така че тя да изпълнява изискванията за информация за вашия тонажен обхват, дори след като сте получили регистрационен номер и дори ако ECHA не изисква актуализация. 

ECHA проверява регистрациите — държавите членки оценяват веществата

Компетентните органи ще използват информацията в регистрационното досие като основа за последваща регулаторна дейност. Тази информация трябва да бъде актуална, за да не се даде предимство на вашето вещество въз основа на остаряла или грешна информация. 

ECHA проверява дали информацията, съдържаща се в регистрациите, е в съответствие с правните изисквания. Подборът за проверка на съответствието е или случаен, или основан на опасения. ECHA публикува препоръки относно най-често срещаните пропуски, отбелязани при оценяването на регистрациите. Приемете препоръките на Агенцията, за да избегнете същите пропуски по отношение на собствената ви регистрация.
Вие носите отговорност за осигуряване на съответствието — длъжни сте да проверявате и да спазвате всички правни задължения, приложими спрямо вашето вещество, например всички актуализирани или нови правила за хармонизирана класификация и етикетиране.

От своя страна, въз основа на регистрациите държавите членки осъществяват контрол на веществата, които могат да представляват опасност за здравето на човека или околната среда, и могат да предлагат допълнителни регулаторни действия, ако е необходимо. 

Ако сте водещ регистрант, се задължавате да актуализирате съвместната част от регистрационното досие. Същевременно отговорността се поема от всички засегнати регистранти, като те трябва да си поделят разходите при установяване на несъответствие или ако е необходимо да бъде събрана допълнителна информация.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)