Оценете опасностите и рисковете

Важна част от работата в SIEF със сърегистрантите е събирането на  информация относно употребите, опасностите и рисковете с цел доказване на безопасната употреба на веществото.

Трябва да имате предвид следните регулаторни, научни и технически изисквания:

 

  • Събирайте информация за употребите и настоящите условия на употреба от веригата за доставки. Обърнете се към вашата промишлена асоциация за най-добрите практики във вашия сектор;
  • Събирайте данни за риска съгласно изискванията на REACH за информация, породени от тонажа и употребите на веществата;
  • Оценете обхвата и качеството на наличната в SIEF информацията за рисковете от веществото;
  • Изгответе стратегия за попълване на евентуално възникнали непълноти в данните (напр. извършване на нови проучвания, обосноваване на липсващата информация с използване на научно надеждни read across, освобождаване от задължението за данни и пр.);
  • Споразумейте се относно класификацията и етикетирането в SIEF (въз основа на данните за рисковете);
  • Впишете всички данни за рисковете и класификацията в регистрационното досие; и
  • Ако произвеждате или внасяте повече от 10 тона годишно, трябва да направите оценка за безопасността на химичното вещество (ОБХВ) и да я впишете в доклада за безопасност на химичното вещество (ДБХВ). Освен това, по време на обсъжданията в SIEF, сърегистрантите решават дали водещият регистрант да подаде доклада за безопасност на химичното вещество съвместно от името на сърегистрантите, или отделните регистранти подават ДБХВ поотделно.

 

 

 

 

 

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)