Предложения за нови УОЗ

За да бъде включено ново вещество съгласно Регламента относно УОЗ, то трябва да бъде включено в списъка съгласно Стокхолмската конвенция или Протокола за УОЗ.

Кой може да предлага нови УОЗ?

Всяка страна по Стокхолмската конвенция, включително ЕС, може да представи предложение за добавяне на нов устойчив органичен замърсител към приложенията към Конвенцията. Държавите — членки на ЕС, могат да направят това, като представят предложенията си пред Европейската комисия. Предложенията им трябва да позволяват оценка на свойствата на веществото спрямо критериите, изброени в приложение Г към Конвенцията.

Оценка на нови предложения

Комитетът за преглед на устойчивите органични замърсители (КПУОЗ) — експертен орган съгласно Стокхолмската конвенция — оценява представените предложения. Ако стигне до заключение, че критериите за проверка са изпълнени, той започва да събира информация в глобален мащаб за допълнителни опасности, рискове, употреби и експозиции. КПУОЗ използва тази информация, за да състави рисков профил, както е определено в приложение Д към Конвенцията.

Въз основа на рисковия профил КПУОЗ решава дали трябва да се предприемат действия в глобален мащаб във връзка с веществото. Ако реши да продължи работата по предложението, КПУОЗ отправя глобална покана за представяне на информация, свързана с възможни решения за управление на риска, алтернативи, социално-икономически съображения и съществуващи мерки за управление на риска. Тази информация се използва от КПУОЗ за изготвяне на оценка на управлението на риска, както е определено в приложение Е към Конвенцията.

Като последна стъпка КПУОЗ оценява информацията и отправя препоръка до Конференцията на страните относно включването на веществото в списъка съгласно Конвенцията.

Изменения на приложенията

Всички предложени изменения на Конвенцията трябва да бъдат приети с консенсус от всички страни. Като крайна мярка, ако не бъде постигнато споразумение, измененията могат да бъдат приети с мнозинство от три четвърти.

Измененията на Протокола с оглед включване на нови вещества в приложенията трябва да бъдат приети с консенсус от страните.

ECHA подпомага Комисията и държавите членки при идентифицирането на нови УОЗ и провежда консултации по време на процеса на идентифициране.

УОЗ_за_уебсайт_новоСТЪПКА 1Изготвяне и представяне на предложениетоСТЪПКА 2Оценка на предложениетоСТЪПКА 3Разработване на рисковия профилСТЪПКА 4Приемане на рисковия профилСТЪПКА 5Разработване на оценката на управлението на рискаСТЪПКА 7Препоръка завключване на веществото в списъка към КонвенциятаСТЪПКА 9Изменение на приложения I, II, III към Регламента относно УОЗ и/или приложение IV към КонвенциятаСТЪПКА 8Решение за включване на вещество в списъка в приложения А, Б и/или В към КонвенциятаСТЪПКА 6Приемане на оценката на управлението на рискаСтрана по Стокхолмската конвенция (включително ЕС)Комитет за преглед на УОЗ (КПУОЗ)Работна група на КПУОЗ за веществотоКонференция на страните (КС)Европейска комисия1 година*1 година*~1,5 години***8 месеца/1 година и 8 месеца*** Рисковият профил и оценката на управлението на риска се изготвят в периода между заседанията на КПУОЗ, които се провеждат веднъж годишно (септември/октомври). КПУОЗ може да приеме предложение относно проекта на рисковия профил и проекта на оценката на риска по време на първотозаседания, но в някои случаи КПОЗ може да реши да отложи вземането на решение до заседанието през следващата година, с което се удължава процесът на приемане.* Заседанията на Конференцията на страните (КС) се провеждат на всеки две години през април/май..*** Измененията на приложенията към Конвенцията влизат в сила една година след датата на обявяване на приемането им от депозитаря. y Нотификациите на депозитаря обикновено се издават около 6 месеца, след като измененията са приети от КС.

Categories Display