Планиране и докладване

Държавите членки и Европейският съюз разработват планове за изпълнение на задълженията си съгласно Конвенцията. Тези планове трябва да бъдат периодично преразглеждани и актуализирани периодично.

Държавите членки също така трябва да изготвят доклад относно мониторинга на изпълнението на задълженията си и да го представят на ECHA. Докладът трябва да се представя поне на всеки три години, но трябва да се актуализира ежегодно, ако се появи нова информация.

Въз основа на тази информация ECHA съставя и публикува преглед на Съюза.

Какво е включено в мониторинговите доклади?

  • Информация относно прилагането на Регламента относно УОЗ, включително дейности по прилагане, нарушения и санкции.
  • Информация от нотификации относно освобождавания от мерки за контрол, запаси и дерогации, свързани с мерки за управление на отпадъците.
  • Информация, съставена от регистрите на изпусканията на веществата, изброени в приложение III към Регламента относно УОЗ.
  • Информация относно националните планове за изпълнение. Данни от екологичния мониторинг на веществата, изброени в част А от приложение III към Регламента относно УОЗ.
  • Годишни данни за действителното или очакваното общо производство и пускане на пазара на веществата, изброени в приложения I или II към Регламента относно УОЗ.

Categories Display