Skip to Content
Skip to Content

законодателство

Регламентът REACH цели подобряване на защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да възникнат от химикалите.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Регламентът CLP гарантира, че работещите и потребителите на химикали в Европейския съюз са започнати с опасностите от тях чрез класификацията и етикетирането на тези вещества.

Рамковата директива за отпадъците определя мерки за справяне с неблагоприятното въздействие на генерирането и управлението на отпадъци върху околната среда и здравето на човека, както и за подобряване на ефективното използване на ресурсите, които са от решаващо значение за прехода към кръгова икономика.

Регламентът BPR цели да подобри функционирането на пазара на биоцидите в ЕС, като същевременно гарантира високо ниво на защита за хората и околната среда.

Регламентът относно УОЗ забранява или строго ограничава производството и употребата на устойчиви органични замърсители в Европейския съюз.

Регламентът за предварително обосновано съгласие (PIC) управлява вноса и износа на някои опасни химикали и налага задължения върху дружества, които желаят да изнасят тези химикали в страни извън ЕС.

Categories Display


Route: .live2