Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
253-026-1
36418-29-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-377-5
3861-72-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
284-238-2
84824-86-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
284-239-8
84824-87-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-421-5
58752-60-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-776-8
20382-77-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-917-4
12040-41-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
234-194-5
10589-79-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
263-481-8
62268-07-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
237-891-2
14054-17-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-674-1
2859-16-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-742-5
6696-59-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-194-2
58263-01-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-356-3
639-47-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
284-237-7
84824-85-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-387-7
467-14-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-511-3
41714-53-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-349-1
22952-87-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
205-607-6
143-70-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-101-3
509-64-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-839-1
16808-86-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-782-8
84712-92-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
285-337-3
85080-82-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
285-338-9
85080-83-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-099-4
509-55-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-674-5
67384-24-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-675-0
67384-25-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-592-9
85798-66-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-380-9
466-96-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-294-6
58501-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-552-0
85750-25-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-296-7
58501-37-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-295-1
58501-36-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-667-4
4442-17-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-159-0
1102-88-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-666-9
4442-12-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-612-4
4427-85-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-284-0
18404-43-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-372-5
466-07-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
255-156-4
40950-57-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-916-4
547-17-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-663-2
35670-93-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-776-3
93904-38-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-371-2
29021-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-331-4
522-57-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-581-6
143-06-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
257-168-5
51386-59-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-200-7
88678-67-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
637-364-0
5957-75-5
Suspected bioaccumulative
Details
229-865-4
6795-23-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-096-7
115-61-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
257-879-0
52365-47-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
247-725-0
26472-41-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
256-511-6
50268-65-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
603-081-6
125-58-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
695-026-8
114899-77-3
Suspected mutagen
Details
616-684-4
79350-37-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
600-507-2
103980-44-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
606-675-3
209467-52-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
600-396-0
1031275-04-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
609-461-8
376653-36-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
611-363-5
56187-47-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
606-382-0
197897-11-3
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
617-065-1
80370-59-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
617-833-6
86329-79-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
258-967-1
54083-02-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
252-620-8
35565-06-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
259-108-3
54333-94-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
269-483-5
68244-05-3
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
265-826-8
65575-73-7
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
233-770-3
10353-05-6
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
261-175-9
58233-18-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
261-390-8
58684-54-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
225-994-5
5203-31-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
251-075-3
32510-61-5
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
227-690-8
5935-65-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
253-324-1
37051-05-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
248-379-3
27255-72-7
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
260-677-5
57320-90-8
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
266-312-6
66309-69-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
239-787-2
15690-38-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
246-078-1
24209-38-9
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
256-469-9
49753-68-6
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
308-781-2
98493-37-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
262-867-3
61607-66-7
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
246-079-7
24209-43-6
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
253-547-4
37539-03-0
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
262-682-8
61270-71-1
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
605-420-3
165950-84-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
619-458-3
99755-59-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
603-080-0
125572-93-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-123-0
7055-53-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-082-4
80474-14-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-710-1
27883-12-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-175-2
4700-56-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
280-904-1
83803-84-3
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
617-813-7
861960-34-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-615-9
1165-39-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
230-643-4
7241-98-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
610-750-6
519-02-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
259-127-7
54364-62-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-990-7
57852-57-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
259-126-1
54364-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-812-0
55774-32-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-971-3
129-94-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-308-6
87236-71-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
612-097-2
6119-47-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-761-2
33956-49-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-834-8
53880-51-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-630-3
31528-46-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
685-488-9
24385-10-2
Suspected mutagen
Details
680-667-8
21794-55-8
Suspected mutagen
Details
600-229-1
10161-33-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-145-2
56390-09-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-818-3
25316-40-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
259-125-6
54364-05-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-144-7
56390-08-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-015-8
57918-22-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
238-547-4
14528-51-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-524-4
84-31-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-000-6
130-87-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-082-1
605-08-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
284-612-5
84946-09-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
285-797-5
85153-19-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-791-2
1668-97-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
300-021-8
93919-36-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-620-2
485-64-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-001-1
130-89-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-968-8
549-50-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
231-918-1
7778-93-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
238-546-9
14528-48-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-361-8
524-57-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-341-1
572-60-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-072-0
6109-97-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
231-456-0
7562-61-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
228-181-3
6159-66-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
208-877-3
544-73-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-029-2
506-23-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-340-6
572-59-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
273-915-8
69221-14-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-865-2
85909-60-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-621-8
485-65-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
285-709-5
85135-88-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-848-9
6363-60-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-792-8
1668-99-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-418-9
58748-01-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-323-2
58552-97-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
260-410-2
56863-02-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
269-029-6
68171-52-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-600-0
94113-66-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-745-5
94279-00-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-038-1
506-43-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-259-0
30606-27-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
271-306-1
68540-48-7
Suspected respiratory sensitiser
Details
247-788-4
26545-74-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-233-8
7459-33-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-039-7
506-44-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
279-137-5
79356-91-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-572-7
59044-29-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-951-7
59846-11-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
252-958-6
36304-84-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-750-1
125-69-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-345-0
28973-48-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-094-6
115-53-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-136-4
74782-23-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-725-7
1190-93-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-135-2
6953-60-2
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
299-815-4
93904-82-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-054-9
32450-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
249-127-5
28655-62-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
255-658-3
42115-15-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-645-3
25136-53-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-986-0
26762-91-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-811-4
19093-37-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-142-5
5296-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-410-8
71412-02-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-987-7
82512-61-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-534-1
50312-64-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
623-325-5
1066-51-9
Suspected mutagen
Details
611-790-7
5907-38-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-574-9
4414-88-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-565-0
6295-57-4
Suspected persistent in the environment
Details
244-445-0
21564-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
238-588-8
14548-60-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
252-945-5
36271-19-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
203-114-0
103-46-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
258-344-4
53075-46-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-346-5
53075-50-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-782-6
93963-39-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-265-3
71989-91-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
202-415-4
95-39-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
240-601-7
16532-02-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-523-4
3814-30-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
605-967-8
18243-41-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
213-857-2
1034-49-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-436-6
24774-61-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
262-523-2
60908-54-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-431-9
5842-00-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-907-9
20600-61-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
628-630-7
99685-96-8
Suspected mutagen
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1