Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
227-320-5
5788-09-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-105-7
133-37-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-833-9
97416-85-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
237-550-8
13837-56-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-615-0
674-26-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-945-3
19291-02-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
601-163-6
1121-22-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-320-7
35019-96-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-815-7
1073144-49-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-502-9
66866-42-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-341-0
2126-91-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
280-191-7
83108-07-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
234-183-5
10581-37-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-926-9
74570-02-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-787-2
1011-74-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-925-5
59772-75-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
206-429-1
340-05-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
233-359-9
10128-36-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-922-2
881-95-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-194-1
5704-60-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-785-0
28024-60-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-505-4
71477-15-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
264-037-6
63226-80-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
275-507-5
71477-16-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-627-9
832-97-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-361-8
13323-81-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
236-008-8
13093-77-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-353-6
139-10-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
222-307-0
3414-63-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
611-172-7
54593-83-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-628-3
119738-06-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
206-511-7
351-35-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-263-5
32857-62-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-680-1
53641-60-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
251-216-9
32785-08-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-462-3
1590-35-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-242-2
136-38-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
402-340-9
32760-80-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
614-994-4
69655-05-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
611-792-8
5908-99-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
603-082-1
125590-73-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-182-5
127036-24-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-715-6
120511-73-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-382-8
4813-11-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-147-0
6419-33-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
222-411-6
3460-67-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
271-295-3
68532-86-5
Suspected skin sensitiser
Details
279-301-6
79817-70-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-119-4
75199-20-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
272-992-5
68922-24-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
269-301-4
68214-59-5
Suspected skin sensitiser
Details
276-827-8
72765-55-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
299-999-6
93919-15-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-102-5
1498-88-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-923-8
5150-50-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
240-405-1
16331-96-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-518-7
6587-80-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-103-0
1498-89-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
282-544-0
84254-97-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
217-173-5
1762-50-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-805-8
28058-62-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
219-507-5
2448-68-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-131-2
83863-66-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-384-1
941-98-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-918-8
711-79-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
286-424-9
85237-64-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-022-8
423773-40-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-316-6
29113-13-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
927-000-1
157058-44-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-291-3
16252-53-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
608-138-9
27752-24-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
602-993-1
124379-29-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-543-1
118583-08-7
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
609-931-2
414909-98-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-006-2
873948-11-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-524-9
16867-02-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-599-5
84627-12-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
618-851-7
92453-31-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
609-252-1
36499-49-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
613-485-4
64169-34-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
613-787-6
65376-02-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-647-9
1633-83-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
613-723-7
64881-21-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-110-9
68735-92-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-653-4
68991-89-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
226-357-4
5368-74-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
270-540-1
68443-60-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
266-917-5
67699-50-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
289-322-2
87564-37-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
241-184-4
17121-34-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
307-117-9
97552-64-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-085-8
63302-75-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
263-624-4
62604-62-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-951-6
19303-34-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-648-3
4988-89-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-529-1
18720-11-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
240-579-9
16510-49-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
231-762-4
7722-73-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
275-243-0
71172-82-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-939-6
85168-96-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
224-663-2
4441-17-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-995-3
76-96-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-767-5
4058-46-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-303-8
105-51-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
283-428-2
84625-57-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-227-7
38970-72-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
242-012-0
18122-77-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-474-4
10192-93-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
270-251-0
68413-79-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-396-2
6258-73-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
251-077-4
32516-05-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-112-8
3006-93-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-970-0
25424-26-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-096-4
51265-22-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
231-617-5
7652-64-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-717-5
35768-36-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
214-099-5
1081-09-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-849-8
72797-24-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
258-992-8
54140-12-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-493-3
475-26-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
221-007-7
2971-22-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
254-730-1
39979-46-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-133-1
436857-82-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
205-382-4
139-90-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
243-412-8
19896-17-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-567-7
23305-71-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
246-193-7
24355-93-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
308-863-8
98690-30-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
308-862-2
98690-29-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-467-8
20017-68-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
279-032-4
78987-80-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-482-8
2161-85-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
260-890-3
57668-61-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
281-327-8
83929-32-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-996-5
3311-94-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-272-5
5746-95-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-419-9
51787-79-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-175-3
6422-83-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-535-1
39594-44-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
259-137-1
54388-43-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-294-7
34927-63-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
252-290-5
34924-20-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
253-734-0
37971-99-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-465-8
345-90-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-246-3
5736-49-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-149-1
51350-84-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-533-7
94109-93-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-781-6
94134-14-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-311-0
782-08-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-201-4
27064-94-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-002-6
40615-36-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-823-7
1022-22-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
238-591-4
14548-72-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-776-9
94134-10-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
287-446-1
85508-21-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
240-157-4
16022-70-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-712-5
4028-98-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
217-964-5
2019-42-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-639-2
20246-15-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
300-443-2
93940-47-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
265-380-4
65086-46-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
272-060-8
68679-99-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-537-1
27574-80-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-530-0
94109-90-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-777-4
94134-11-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-276-2
1541-66-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-534-2
94109-94-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
251-167-3
32705-90-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-427-8
2761-13-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
221-891-4
3270-73-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-980-0
13078-45-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-946-4
6852-28-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
218-870-7
2269-21-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-778-9
20387-39-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-449-1
4856-87-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-532-1
94109-92-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-779-5
94134-12-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
303-070-3
94158-01-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-979-2
94136-06-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
286-318-2
85204-23-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-076-7
38668-49-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
268-814-0
68140-75-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-364-9
60671-03-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
265-383-0
65086-70-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
265-384-6
65086-71-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-859-2
28137-64-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-531-6
94109-91-8
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-780-0
94134-13-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
249-052-8
28482-15-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
202-290-6
93-96-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-209-2
2669-15-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-177-2
94094-75-4
Suspected skin sensitiser
Details
257-221-2
51464-74-5
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
200-327-0
57-40-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
238-827-6
14764-02-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
271-431-1
68555-55-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
271-930-4
68631-02-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
260-495-6
56975-11-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-556-3
4927-10-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
217-880-9
1998-53-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2