Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
259-796-5
55762-18-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-946-7
93964-98-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-032-5
85006-01-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-381-1
94108-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-280-2
94107-46-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-532-0
7173-67-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-721-3
93894-25-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-239-5
18366-27-3
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-536-9
33468-15-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
264-730-3
64211-46-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-946-8
34339-76-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-946-5
28296-64-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
258-371-1
53114-47-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-034-4
94088-35-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
225-687-6
5009-31-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
228-074-1
6110-53-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-041-3
4628-21-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
244-522-9
21676-01-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
219-897-7
2565-83-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-449-8
70220-06-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-023-1
10024-56-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-032-3
94088-33-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-009-8
94088-12-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-564-4
585-84-2
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
305-310-2
94425-50-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
253-208-0
36781-77-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
261-349-4
58594-45-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-326-1
60609-53-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-062-2
13127-82-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
300-082-0
93919-96-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
222-725-3
3588-18-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-253-2
58437-72-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-251-1
58437-70-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
308-184-7
97890-05-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-475-3
4868-20-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
303-207-7
94159-29-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
302-026-0
94088-27-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
292-684-4
90879-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-717-4
59363-05-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
264-916-4
64486-18-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-344-6
84604-62-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
306-990-3
97488-55-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
202-609-9
97-80-3
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-564-9
31314-16-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-712-2
490-54-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-366-4
120-05-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
302-049-6
94088-48-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
265-957-0
65872-41-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-085-1
6117-80-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-958-6
65872-43-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
243-088-8
19467-38-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
300-543-6
93941-94-7
Suspected skin sensitiser
Details
227-633-7
5912-86-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-496-6
20068-02-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-010-3
94088-13-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-395-4
18521-07-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
259-293-0
54684-71-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-693-0
31551-27-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-535-8
94109-95-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-736-1
37973-52-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
279-822-9
81786-73-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-157-2
19550-87-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-263-5
3790-78-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
288-188-2
85676-94-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-141-3
93981-55-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-899-5
70795-76-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-610-7
68892-26-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
222-081-3
3338-55-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-959-3
61758-03-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
250-883-3
31983-27-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
256-994-3
51117-19-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-433-7
67859-99-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-746-5
71648-18-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-069-5
10522-32-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
234-070-0
10522-33-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-753-3
26509-72-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
266-682-9
67401-25-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-279-7
60525-15-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-787-7
593-31-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-127-6
18250-63-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
259-945-4
56014-87-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
307-788-8
97752-26-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-153-9
58177-61-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
280-456-7
83438-56-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-734-7
10340-22-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
279-789-0
81634-99-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-554-5
67883-79-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-978-4
94087-84-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
268-702-1
68133-75-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-746-3
65405-80-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
287-601-3
85554-69-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-087-5
68698-58-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-799-4
61444-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-446-9
53243-59-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-123-1
925-73-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-078-8
922-62-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
246-601-3
25073-23-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-101-3
13161-99-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-102-4
762-63-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
253-956-8
38462-27-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-325-4
35031-06-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-862-8
52340-45-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-422-7
946-49-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
283-675-6
84696-69-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
228-270-7
6204-40-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
261-080-2
58045-23-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-415-5
85721-05-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-756-4
53772-82-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
306-596-1
97338-01-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
305-577-5
94732-94-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
305-580-1
94732-97-5
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-173-0
94094-71-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
244-514-5
21662-09-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-239-4
73022-42-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-024-5
505-90-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-548-3
57074-37-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-155-2
60308-75-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-157-3
60308-77-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-181-0
41031-87-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-852-4
63095-33-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-976-3
94087-82-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-452-7
26091-12-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
241-611-4
17627-76-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
252-502-6
35304-86-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-622-5
53543-44-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
266-693-9
67446-07-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
256-403-9
49627-27-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
274-942-8
70851-61-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-020-8
94088-22-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
278-611-9
77085-64-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-612-4
77085-65-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-610-3
77085-63-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
221-805-5
3239-37-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-411-8
68959-28-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-988-9
56095-68-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
242-376-0
18492-65-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-007-7
94088-10-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-512-4
21661-97-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
271-429-0
68555-53-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-980-5
94087-85-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-813-4
542-46-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-016-2
9004-98-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-418-7
29089-68-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-851-6
71698-87-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
262-268-7
60501-41-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-719-2
93894-23-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-181-4
25679-28-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-673-7
590-18-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
213-301-9
935-31-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-497-9
18679-18-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-011-3
112-86-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-812-6
28063-42-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-122-0
629-98-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
248-587-4
27640-89-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
268-837-6
68141-15-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-057-5
32451-95-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-039-5
67763-16-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-018-3
40642-38-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-724-6
16676-96-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-488-2
20056-92-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
239-031-1
14959-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-019-9
40642-40-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-823-6
28079-04-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-079-1
35148-18-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
241-054-7
16974-11-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-387-6
51760-35-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-337-9
94006-01-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
229-242-7
6443-92-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
216-964-2
1708-81-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
216-412-0
1576-78-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-238-2
6191-71-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
251-851-1
34146-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-779-7
6728-31-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
255-476-4
41653-95-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-697-1
7688-21-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-205-8
1775-43-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-440-6
56922-75-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-441-1
56922-79-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-854-4
6789-80-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
305-046-8
94333-66-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
301-813-6
94071-12-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-517-4
53398-85-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
287-602-9
85554-70-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
282-820-0
84434-20-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
265-744-2
65405-76-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-669-4
25152-85-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-553-7
16491-36-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-798-9
61444-39-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-661-6
31501-11-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-424-0
41519-23-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-404-3
35154-45-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-337-4
61931-81-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
285-445-0
85098-91-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
270-907-6
68480-29-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-826-6
42436-07-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-340-4
84604-59-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-533-2
33467-74-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
268-703-7
68133-76-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-354-4
85711-95-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-761-5
35852-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1