Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
217-990-7
2032-59-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-375-4
33089-61-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-636-5
77182-82-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
432-190-1
182176-52-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
221-037-0
2980-64-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-415-0
29081-56-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic
Suspected toxic for reproduction
Details
240-968-3
16919-19-0
Harmonised classification for acute toxicity
Details
223-320-4
3825-26-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic
Details
232-009-2
7783-56-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
201-706-3
86-88-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
231-148-6
7440-38-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected to meet STOT RE classification
Details
200-104-8
51-55-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
262-102-3
60207-31-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-147-6
2642-71-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-676-1
86-50-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-102-5
103-33-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected to meet STOT RE classification
Details
227-419-3
5834-96-8
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
207-802-1
495-48-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
603-524-3
131860-33-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
202-930-4
101-27-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-760-7
13477-00-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
236-710-4
13465-95-7
Harmonised classification for acute toxicity
Details
215-128-4
1304-29-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
620-403-0
8003-05-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
245-216-8
22781-23-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-356-3
82560-54-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-807-9
495-73-8
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-010-4
741-58-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
246-585-8
25057-89-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-780-0
121451-05-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
601-272-9
113674-95-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-800-9
17742-69-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-206-8
4463-59-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
604-366-8
1435-48-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-834-9
624-18-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-871-3
152828-23-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-163-5
4403-70-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
606-115-8
18759-96-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
601-727-1
120606-08-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
600-321-1
102561-46-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
686-583-8
14653-91-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
286-946-7
85407-90-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Details
202-199-1
92-87-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-984-8
36341-27-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-519-6
531-85-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-236-4
21136-70-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-221-8
101513-70-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
217-685-9
1929-88-0
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
682-463-4
163269-30-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
207-612-9
485-31-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-990-9
90-41-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
202-177-1
92-67-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
250-859-2
31895-22-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
617-717-5
85509-19-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-237-1
55-55-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
205-137-1
134-31-6
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
618-438-1
90076-65-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
236-407-7
13356-08-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
282-432-1
84196-22-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
219-441-7
2437-29-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-657-9
10294-33-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
236-129-6
13181-17-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
200-854-6
75-25-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Details
218-277-3
2104-96-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
225-399-0
4824-78-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
206-614-7
357-57-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
227-317-9
5786-97-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
225-432-9
4845-99-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
620-359-2
8065-36-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
243-105-9
19485-03-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-139-3
34681-10-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
219-376-4
2426-08-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-862-1
544-16-1
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
230-358-5
7067-44-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
203-792-8
110-69-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
602-190-6
12222-04-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
208-829-1
542-83-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Suspected to meet STOT RE classification
Details
224-729-0
4464-23-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
232-222-0
7790-79-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Suspected to meet STOT RE classification
Details
241-084-0
17010-21-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
232-223-6
7790-80-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Suspected to meet STOT RE classification
Details
237-366-8
13765-19-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected mutagen
Details
209-740-0
592-01-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
229-879-0
6804-07-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected mutagen
Details
200-555-0
63-25-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-353-0
1563-66-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-408-8
16337-84-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
613-087-0
628-11-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
212-324-1
786-19-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
239-309-2
15263-52-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
219-455-3
2439-01-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected persistent in the environment
Details
240-016-7
15879-93-3
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
200-349-0
57-74-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
205-601-3
143-50-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-200-5
6164-98-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
201-599-3
85-34-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
602-782-4
122453-73-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
201-246-3
80-06-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
238-413-5
14437-17-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-270-4
80-33-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
207-432-0
470-90-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-538-1
24934-91-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-666-4
999-81-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-467-0
107-14-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-110-2
510-15-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
203-480-1
107-30-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-003-0
3691-35-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-691-4
25167-80-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
217-588-1
1897-45-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-698-2
25168-05-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
221-437-5
3091-32-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
215-316-6
1321-23-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
204-105-4
115-78-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected toxic for reproduction
Details
220-864-4
2921-88-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
217-637-7
1918-13-4
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-663-6
21923-23-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-636-0
66-81-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
231-187-9
7443-70-1
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
266-719-9
67564-91-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
205-859-7
156-59-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-662-6
105512-06-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-024-3
50-29-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
-
51337-71-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
200-673-2
67-97-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
685-545-8
54253-62-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
204-195-5
117-52-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-285-3
56-72-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
227-424-0
5836-29-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
683-592-9
134575-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
208-622-6
535-89-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-720-5
7700-17-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-083-1
299-86-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
607-921-2
26364-65-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
244-544-9
21725-46-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-363-0
102851-06-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-130-3
2636-26-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
223-099-4
3734-95-0
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-236-2
113136-77-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
235-527-7
12262-58-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
220-279-4
2699-11-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
691-609-6
50715-28-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
236-049-1
13121-70-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
619-020-1
94361-06-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-576-7
533-74-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-666-9
682-80-4
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-971-9
2587-90-8
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
620-378-6
8065-48-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
206-053-8
298-03-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-758-1
867-27-6
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-801-8
126-75-0
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-052-6
919-86-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
241-109-5
17040-19-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-800-1
1014-69-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
218-961-1
2303-16-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-937-9
626-23-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
233-689-3
10311-84-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-973-0
16919-58-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
239-793-5
15699-18-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
237-499-1
13820-41-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
215-116-9
1303-28-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
206-373-8
333-41-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
304-236-8
94247-67-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Details
217-635-6
1918-00-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
202-564-5
97-17-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-118-7
1085-98-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected persistent in the environment
Details
220-487-5
2782-57-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Details
211-986-9
731-27-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-567-1
97-23-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-390-5
120-36-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-547-7
62-73-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-082-0
115-32-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-632-9
66-76-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-515-9
3129-91-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
200-484-5
60-57-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
244-437-7
21548-32-3
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
-
108-34-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
201-798-5
88-10-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
211-000-7
627-44-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
200-760-5
71-63-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
204-076-8
115-26-4
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected persistent in the environment
Details
233-307-5
10112-91-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
215-629-8
1335-31-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
200-480-3
60-51-5
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
620-379-1
3254-63-5
Harmonised classification for acute toxicity
Details
209-805-3
593-74-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
200-549-8
62-75-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-420-0
644-64-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-993-8
1468-37-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
604-712-8
149961-52-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
205-042-5
131-89-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-673-6
25154-54-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-096-2
25550-58-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-546-1
973-21-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-408-0
39300-45-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
-
8069-76-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
63919-26-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
215-813-8
1420-07-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-253-4
6988-21-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
201-107-7
78-34-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-434-5
82-66-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2