Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
204-377-4
120-21-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-379-5
120-22-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-380-0
120-23-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-381-6
120-24-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
204-382-1
120-25-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-383-7
120-26-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-384-2
120-29-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-385-8
120-32-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-386-3
120-33-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-387-9
120-34-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-390-5
120-36-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-391-0
120-37-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-392-6
120-39-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-394-7
120-41-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-395-2
120-43-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-396-8
120-44-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-397-3
120-45-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-400-8
120-48-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-401-3
120-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
204-403-4
120-52-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-405-5
120-53-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-406-0
120-54-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-408-1
120-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-410-2
120-58-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-412-3
120-62-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-413-9
120-65-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
204-414-4
120-66-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-416-5
120-67-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-417-0
120-68-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-418-6
120-70-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-420-7
120-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-421-2
120-73-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-422-8
120-74-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-425-4
120-79-6
Suspected carcinogen
Details
204-430-1
120-85-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
204-432-2
120-87-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-434-3
120-89-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-439-0
120-95-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-440-6
120-97-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-441-1
120-98-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
214-848-6
1200-00-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-849-1
1200-03-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
214-850-7
1200-07-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
214-851-2
1200-14-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-854-9
1200-73-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
601-645-6
120004-79-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-647-7
120007-30-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
601-649-8
12001-28-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected mutagen
Details
601-650-3
12001-29-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected mutagen
Details
234-408-7
12001-79-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-651-9
120014-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-652-4
120014-07-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-654-5
120014-30-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-658-7
12002-03-8
Suspected mutagen
Details
234-411-3
12002-22-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
234-413-4
12002-48-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
234-416-0
12002-53-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-662-9
120067-83-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-663-4
120068-37-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-665-5
120068-79-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-493-0
12007-00-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-494-6
12007-01-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-495-1
12007-02-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
601-667-6
120081-44-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
214-855-4
1201-26-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-857-5
1201-30-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-673-9
1201-31-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-858-0
1201-38-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-859-6
1201-56-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
601-677-0
1201-74-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
214-860-1
1201-99-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-671-8
120116-88-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-674-4
120157-97-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-676-5
120162-55-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
407-600-5
120187-29-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
214-861-7
1202-04-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
214-862-2
1202-08-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-863-8
1202-25-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
214-864-3
1202-34-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
214-866-4
1202-39-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
686-767-8
120202-66-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
601-679-1
120202-66-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
601-688-0
120250-25-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-689-6
120265-14-7
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
601-696-4
120298-38-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
214-869-0
1203-24-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-870-6
1203-40-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-871-1
1203-86-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-746-5
12030-88-5
Suspected mutagen
Details
620-400-4
12031-65-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-823-3
12035-36-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-824-9
12035-38-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-825-4
12035-39-1
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-828-0
12035-64-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
12035-71-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
214-872-7
1204-06-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-873-2
1204-21-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-874-8
1204-28-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
214-875-3
1204-29-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-876-9
1204-30-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-706-7
1204-44-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-877-4
1204-75-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
234-917-4
12040-41-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
234-921-6
12040-65-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-925-8
12041-97-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-704-6
120425-67-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
405-560-3
120447-91-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
214-879-5
1205-02-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-880-0
1205-06-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
214-881-6
1205-17-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-882-1
1205-30-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
214-883-7
1205-42-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-884-2
1205-50-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-885-8
1205-64-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-886-3
1205-72-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
214-887-9
1205-91-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
601-713-5
120500-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-715-6
120511-73-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
601-716-1
120511-74-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-721-9
12056-51-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
235-023-7
12057-74-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
235-033-1
12059-14-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
214-888-4
1206-13-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-890-5
1206-15-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-891-0
1206-43-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-729-2
1206-49-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-893-1
1206-87-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-731-3
1206-91-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-725-0
120600-83-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
601-726-6
120601-69-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-727-1
120606-08-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
235-088-1
12068-03-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
235-090-2
12068-08-5
Suspected carcinogen
Details
235-103-1
12068-61-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
214-894-7
1207-12-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-895-2
1207-69-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-896-8
1207-72-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-898-9
1207-99-4
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
601-733-4
120709-09-3
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
601-735-5
120738-89-8
Suspected mutagen
Details
214-899-4
1208-12-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
214-900-8
1208-52-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-901-3
1208-67-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
214-902-9
1208-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-903-4
1208-87-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-905-5
1208-88-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
601-739-7
120806-96-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
601-740-2
120807-02-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected skin sensitiser
Details
235-150-8
12083-48-6
Suspected mutagen
Details
601-742-3
120890-75-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
214-906-0
1209-61-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-744-4
120923-37-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
407-380-0
120923-37-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-746-5
120928-09-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-442-7
121-00-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-443-2
121-01-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-444-8
121-02-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-446-9
121-04-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-447-4
121-05-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
204-449-5
121-13-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
204-450-0
121-14-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Suspected to meet STOT RE classification
Details
204-452-1
121-18-6
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-453-7
121-19-7
Suspected carcinogen
Details
204-454-2
121-20-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-455-8
121-21-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-456-3
121-22-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-457-9
121-23-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-458-4
121-25-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
204-460-5
121-27-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-461-0
121-28-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
204-462-6
121-29-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-466-8
121-34-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
204-467-3
121-39-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
204-472-0
121-46-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-474-1
121-48-2
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-475-7
121-50-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-476-2
121-51-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-477-8
121-52-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-478-3
121-53-9
Suspected persistent in the environment
Details
204-480-4
121-55-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-483-0
121-58-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
204-486-7
121-61-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-487-2
121-62-0
Suspected persistent in the environment
Details
204-488-8
121-63-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-489-3
121-65-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
204-490-9
121-66-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-491-4
121-68-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-494-0
121-71-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
204-495-6
121-72-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-496-1
121-73-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-497-7
121-75-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-498-2
121-79-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-499-8
121-81-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-502-2
121-87-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-504-3
121-89-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-505-9
121-90-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-508-5
121-92-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-509-0
121-93-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
204-510-6
121-94-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
204-511-1
121-95-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2