Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
288-354-4
85711-95-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-761-5
35852-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-187-0
928-91-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
225-058-6
4634-89-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
230-783-6
7318-67-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-337-6
56683-54-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
258-876-7
53939-28-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-791-6
34010-21-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-511-4
24880-48-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
245-480-4
23192-42-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-831-4
10378-01-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
260-064-2
56219-04-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-765-9
373-49-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-103-0
68715-87-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
297-571-3
93661-75-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
299-615-7
93893-27-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
237-135-1
13653-23-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-310-3
47346-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-316-8
37028-40-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-193-7
2664-42-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-781-7
14727-68-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-009-5
2601-90-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-073-0
38665-30-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-289-3
51570-50-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
202-279-6
93-81-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
299-614-1
93893-26-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
274-907-7
70815-11-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-080-1
18190-74-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-443-8
94109-06-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-831-9
111-08-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-276-6
28872-01-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
266-613-2
67228-83-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
230-529-4
7173-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-554-6
57079-19-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
274-531-3
70283-15-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
278-686-8
77440-06-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-565-7
29332-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
239-933-5
15829-24-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-818-5
20429-33-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
239-614-0
15566-80-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-078-8
67785-95-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
301-731-0
94042-66-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
302-578-2
94113-45-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-743-4
94278-99-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-554-9
94022-57-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-448-5
94109-10-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
267-381-5
67846-67-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
234-161-5
10574-01-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-945-4
70858-46-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
268-792-2
68140-40-9
Suspected toxic for reproduction
Details
242-162-7
18289-85-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-128-4
6952-63-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
274-530-8
70283-04-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
255-376-0
41453-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
262-428-6
60784-31-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
255-377-6
41453-57-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-540-5
94109-99-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-538-4
94109-98-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-735-2
10340-23-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
243-624-0
20237-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
252-764-1
35854-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
302-011-9
94088-14-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
218-900-9
2277-19-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-478-5
41653-99-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-397-7
76238-22-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-528-0
66972-01-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
259-378-2
54863-80-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
238-803-5
14737-91-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
244-893-7
22287-00-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
243-954-5
20664-46-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-533-6
20125-84-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
302-769-0
94134-03-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
238-912-8
14850-22-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
254-701-3
39924-26-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
231-578-4
7642-15-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
242-479-0
18654-81-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-764-9
64275-73-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
255-304-8
41301-84-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
259-925-5
55968-41-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
263-994-7
63196-64-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-789-8
593-39-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
304-984-5
94313-84-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-774-7
50807-71-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
266-186-2
66161-52-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
257-345-7
51677-68-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-842-3
19149-85-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-817-8
2906-55-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
241-652-8
17673-50-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
204-015-5
112-90-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-048-7
26635-93-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
233-945-4
10460-00-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-498-5
58920-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-628-1
588-95-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
227-137-0
5676-64-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-666-7
42125-10-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
265-788-2
65466-10-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-988-7
627-20-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
255-667-2
42125-13-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-808-7
74298-89-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-464-7
56956-13-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-119-7
764-38-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
216-401-0
1574-41-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-668-4
31511-11-2
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
252-455-1
35237-64-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-790-0
34010-15-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-982-8
20711-10-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-611-2
68892-27-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-400-1
35153-13-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
265-493-9
65128-96-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
258-875-1
53939-27-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-876-8
544-64-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-401-7
35153-15-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
240-780-1
16725-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-975-8
56058-70-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-074-2
25524-95-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-041-0
74962-98-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-476-9
4868-21-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
254-591-7
39684-61-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
261-642-7
59176-08-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
265-954-4
65866-48-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
261-527-1
58966-08-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
245-541-5
23267-08-5
Suspected persistent in the environment
Details
245-287-5
22882-89-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-979-1
20707-70-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
271-153-0
68516-38-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
258-304-6
53023-60-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-825-8
5492-79-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-718-2
94133-57-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-801-6
63025-02-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-242-8
30562-09-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-527-6
51937-00-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-753-6
31654-77-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-490-3
30507-70-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-059-8
57981-61-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-058-2
57981-60-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-397-8
19883-27-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
263-238-6
61810-56-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-888-3
29837-19-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-154-2
63449-64-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-790-2
94070-91-4
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
250-565-4
31314-17-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
281-904-4
84060-80-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-944-2
5164-79-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-291-4
1552-12-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
241-112-1
17043-10-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
260-005-0
56134-03-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-737-8
52207-99-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-285-1
85050-13-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-307-0
72050-94-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
241-135-7
17081-40-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-297-8
87075-62-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
259-286-2
54664-97-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-266-0
56577-33-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-396-2
19883-26-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
233-984-7
10482-53-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-233-0
1783-84-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-990-7
93966-39-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
300-991-2
93966-40-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-512-8
33423-91-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-617-1
35556-22-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
250-226-0
30517-87-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-212-4
30469-22-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-061-5
38649-18-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-268-9
51547-99-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
256-557-7
50373-36-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-976-6
406-76-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-098-4
15962-46-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
209-020-6
552-63-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-437-9
59-60-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-687-0
793669-26-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-555-7
85750-28-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-556-2
85750-29-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-060-6
85650-52-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-061-1
85650-53-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-553-6
85750-26-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-554-1
85750-27-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-471-8
70234-85-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-347-3
94006-11-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-226-1
38969-65-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-988-6
57849-23-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-887-8
74497-74-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-580-4
67123-97-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
266-524-9
66965-44-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-806-4
40135-38-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
305-132-5
94346-07-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
305-130-4
94346-06-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-796-4
5984-58-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
252-857-7
36065-10-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-242-6
36861-47-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-491-6
18674-50-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-623-8
21870-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-931-9
36236-36-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-878-9
34203-14-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
288-567-2
85760-89-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
286-115-9
85187-27-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
287-456-6
85508-30-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-629-5
42021-34-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
254-870-3
40290-32-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
256-941-4
51063-97-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1