Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Last updated 18 Май 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
233-101-5
10032-00-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-754-3
53771-60-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-897-4
70795-75-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-609-1
68892-25-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-241-5
3779-61-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
258-818-0
53834-70-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
254-269-6
39067-80-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
277-234-7
73019-14-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-100-4
68705-63-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-897-2
64431-72-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-497-6
67874-69-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-752-8
26509-71-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
266-683-4
67401-26-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
284-838-4
84963-36-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-623-1
535-96-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-573-6
37629-85-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-589-0
14755-02-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
306-701-0
97392-66-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-511-6
501-98-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
258-078-9
52661-56-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-386-9
60715-98-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
205-494-3
141-66-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-867-4
14802-44-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-154-4
58177-64-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-128-5
94094-27-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-701-4
93962-64-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-726-9
94213-24-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-695-3
53678-20-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
233-733-1
10339-60-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-181-1
58243-08-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
260-084-1
56269-66-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
302-536-3
94109-96-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-131-6
68938-58-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
289-329-0
87619-90-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-844-4
68141-22-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
238-127-0
14252-84-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-947-5
56015-03-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
259-944-9
56014-69-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-410-7
6261-18-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-447-4
53243-60-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-465-3
616-12-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
213-122-6
925-72-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-602-9
25073-24-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
604-377-8
14371-10-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
606-478-2
202601-68-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-477-7
202601-67-0
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-679-7
537-98-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-994-9
130-79-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-757-7
1657-71-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-714-9
690-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
253-955-2
38462-26-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-402-7
30950-27-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-285-1
51557-09-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-271-2
6204-41-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
219-310-4
2408-40-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-759-0
53772-85-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
306-595-6
97338-00-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
305-579-6
94732-96-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
305-578-0
94732-95-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-741-6
65405-70-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-843-7
57602-94-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-156-8
60308-76-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-158-9
60308-78-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-364-0
51731-17-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
242-198-3
18312-21-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
302-121-7
94089-21-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-616-6
674-76-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
222-762-5
3604-90-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
306-836-5
97416-87-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-451-1
26091-11-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
252-503-1
35304-87-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-075-8
10524-07-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
258-890-3
53963-07-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
260-267-6
56578-18-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-923-8
38421-90-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-381-9
54868-48-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
309-097-7
99948-88-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-270-6
81925-81-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-608-2
77085-59-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-609-8
77085-61-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-607-7
77085-57-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-269-8
3796-70-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
221-803-4
3239-35-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-847-4
61565-21-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-015-1
95470-29-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
272-640-0
68900-88-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
245-008-7
22451-63-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-424-1
58763-65-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-316-5
4303-70-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-743-7
65405-73-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
299-720-8
93894-24-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-811-5
94071-10-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
307-782-5
97752-20-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-485-5
83657-24-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-855-3
624-64-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
618-356-6
9003-17-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
210-383-8
614-47-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
282-533-0
84254-87-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-647-1
123-73-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-034-3
19398-89-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
638-759-0
103890-78-4
Suspected bioaccumulative
Details
208-035-5
506-33-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-399-8
35153-09-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-797-2
20407-84-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
272-639-5
68900-87-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-426-2
58763-68-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
253-904-4
38363-29-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-397-7
35148-19-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
256-751-1
50767-78-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
617-436-8
83077-00-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
268-247-9
68039-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-534-8
33467-76-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
242-608-0
18829-55-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
233-769-8
10352-88-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
241-002-3
16939-73-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-537-9
94109-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
238-728-8
14686-14-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
248-876-5
28163-84-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-411-5
1576-77-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-500-4
58927-81-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-198-0
929-22-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
257-044-0
51193-78-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-103-9
94089-01-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-515-3
53398-83-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-088-0
68698-59-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
287-603-4
85554-71-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
268-705-8
68133-78-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-513-2
53398-80-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-439-0
56922-74-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-874-6
69112-21-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
242-519-7
18715-38-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
222-962-2
3681-82-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-516-9
53398-84-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-444-8
56922-82-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-582-0
84682-20-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-514-8
53398-81-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-443-2
56922-81-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-188-6
928-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
262-704-6
61301-56-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
260-765-3
57491-33-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-126-8
67801-07-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
238-466-4
14473-90-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-902-1
20595-30-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
203-276-2
105-17-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-879-0
111-52-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
256-309-8
47346-96-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
253-315-2
37028-28-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-735-5
120738-89-8
Suspected mutagen
Details
250-662-1
31502-14-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
242-609-6
18829-56-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
229-216-5
6434-78-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
250-190-6
30418-89-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-495-0
20063-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
250-663-7
31502-19-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
213-363-7
939-58-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-785-1
1011-54-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
242-288-2
18409-17-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
243-532-0
20125-81-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-833-8
2548-87-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
223-473-7
3913-80-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-437-1
84642-60-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-534-1
20125-85-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
238-990-3
14919-01-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
225-941-6
5163-67-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-810-9
19093-20-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
209-179-1
557-58-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-758-9
693-72-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-037-6
506-42-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
213-373-1
940-62-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
238-214-3
14290-86-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-405-4
943-89-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-924-3
882-06-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-414-1
1576-87-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
237-791-9
13991-37-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
216-416-2
1576-96-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
255-668-8
42125-28-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
247-593-4
26294-98-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
255-669-3
42125-30-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-573-7
1617-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-118-1
764-37-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
271-146-2
68516-32-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-710-7
35746-21-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
252-402-2
35153-18-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-401-4
33189-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-869-0
42521-44-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-403-8
35153-21-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
272-637-4
68900-86-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-072-7
28540-79-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-974-2
56058-69-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-285-7
54664-77-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-836-9
57586-92-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
271-143-6
68516-29-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-062-2
32466-55-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
262-851-6
61565-24-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
230-362-7
7069-41-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
258-559-3
53448-07-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
609-207-6
361377-29-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
258-249-8
52900-93-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
261-528-7
58966-09-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-705-8
42196-97-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1