Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Ammonium perfluoroheptanoate

EC / List no.: 228-098-2 CAS no.: 6130-43-4
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Suspected bioaccumulative: KNN BCF model in VEGA (Q)SAR platform predicts a BCF of 3.42 log(L/kg) (moderate reliability); IMAP assessed the substance as Uncertain B # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler 'Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS' gives an alert for carcinogenicity # Suspected persistent in the environment: Ready biodegradability model (IRFMN) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON Readily Biodegradable (moderate reliability); IMAP assessed the substance as P;The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected toxic: IMAP assessed the substance as Uncertain T

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2