Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

2,3,5-trimethylphenol

EC / List no.: 211-806-9 CAS no.: 697-82-5
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Suspected hazardous to the aquatic environment: EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 10.09 mg/L (moderate reliability); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 12.42 mg/L (good reliability); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is 'Toxic-2 (between 1 and 10 mg/l) (good reliability)'; Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 10.1 mg/L (good reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 3.13 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 1.58 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 6.49 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler 'Protein binding alerts for Chromosomal aberration by OASIS v1.1' gives an alert for mutagenicity # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin irritant: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as skin irritant # Suspected skin sensitiser: CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (good reliability) # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler 'DART scheme v.1.0' gives an alert for toxicity to reproduction

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2