Skip to Content
Skip to Content

Списък по приложение III

Списък по приложение III

ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне дали са приложими намалени изисквания за информация, или е необходимо да предоставят пълния набор информация по приложение VII.

Списъкът е изготвен въз основа на експериментални данни от публично достъпни бази данни и на резултати, получени от (Q)SAR модели. Показателите за опасни токсикологични и екотоксикологични свойства, както и информацията за употреби и друга налична свързана информация, следва да бъдат сравнени с критериите по приложение III.

Фактът, че дадено вещество не е в списъка, не означава обезателно, че не са изпълнени критериите по приложение III. Аналогично, ако дадено вещество е в списъка, регистрантът може въпреки всичко да се възползва от намалени изисквания за информация, стига да има основания за това. 

Имайте предвид, че регистърът не е инструмент за класификация, а само показва поводите за безпокойство. Например фактът, че дадено вещество е определено като „предполагаем мутаген", не означава, че ECHA го счита за класифициран мутаген. Преди да се направи заключение относно необходимостта за класифициране, трябва да се вземат предвид всички доказателства.

 

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Quinolinium chloride

EC / List no.: 208-489-4 CAS no.: 530-64-3
Information source
# Suspected acutely toxic via the oral route: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as toxic via the oral route. # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.5612 mg/L (moderate reliability); EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 38.03 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 45.73 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is 'Toxic-3 (between 10 and 100 mg/l) (EXPERIMENTAL value)'; Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 49.19 mg/L (EXPERIMENTAL value);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 79.01 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 45.46 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 35.75 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler 'Protein binding alerts for Chromosomal aberration by OASIS v1.1' gives an alert for mutagenicity; CAESAR Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (EXPERIMENTAL value); KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (EXPERIMENTAL value); SARPY Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (EXPERIMENTAL value) # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin sensitiser: CAESAR skin sensitisation model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Sensitizer (moderate reliability) # Suspected toxic for reproduction: CAESAR developmental toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (moderate reliability)

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2