Бисфенол А

Бисфенол A (BPA) е индустриален химикал, който се използва от 60-те години на миналия век. Използва се главно в производството на пластмаси, но също и в смоли, и в термичната хартия.

BPA се използва като мономер при производството на поликарбонатна пластмаса. Продуктите от поликарбонатна пластмаса включват множество стандартни потребителски стоки, например пластмасови съдове за многократна употреба и бутилки за напитки, спортно оборудване, компактдискове и DVD-та.

Епоксидните смоли, съдържащи BPA, се използват за покриване на вътрешността на водопроводни тръби и вътрешността на кутии за храни и напитки, за да се увеличи техният срок на съхранение и за да не придобиват храните или напитките метален вкус.

BPA се използва също за проявяване на багрилни вещества в термичната хартия, която се използва за касовите бележки при покупки в магазините, както и за билети за обществения транспорт и паркинг.

Как се контролира употребата на бисфенол А

Ограничен в термичната хартия

През декември 2016 г. Европейската комисия взе решение да ограничи BPA в термичната хартия в ЕС. Тази забрана ще влезе в сила през 2020 г., като по този начин на производителите, вносителите и потребителите на термична хартия се дава време, за да спрат поетапно употребата му и да намерят алтернатива.

В резултат на ограничаването, производителите на хартия ще трябва да заменят BPA с други проявители на багрилни вещества. Един потенциален заместител, разглеждан от индустрията, е химикалът бисфенол S (BPS). Въпреки това има изразени опасения, че той може да доведе до подобни здравословни проблеми като BPA. За да се гарантира, че даден опасен химикал не се заменя с друг, понастоящем BPS е в процес на оценка на веществата и освен това Европейската комисия поиска от ECHA допълнително да проучи употребата на BPS като заместител на BPA в термичната хартия.

ECHA поиска от индустрията да осигури годишни актуализации за употребата на BPS и други алтернативни на BPA проявители в производството на термична хартия в ЕС. Повече информация относно обема на алтернативите, използвани в производството на термична хартия, може да се намери в документа, даден в „Допълнителна информация“.

Класифициран като токсичен за човешката репродукция

Бисфенол A е класифициран в ЕС като вещество, което има токсични ефекти върху човешката репродуктивна способност. До 1 март 2018 г. всички производители, вносители или доставчици на BPA трябва да класифицират и етикетират смесите, съдържащи BPA, като токсични за репродукцията категория 1B. Това означава, че фирмите ще бъдат по-добре информирани за възможните опасни ефекти и за това как работниците могат да бъдат защитени.

Идентифициран като вещество, което нарушава функциите на ендокринната система за човешкото здраве и околната среда

През януари 2017 г. бисфенол А е включен в списъка на веществата кандидати, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), поради неговите токсични за репродуктивността свойства. През юни 2017 г. Комитетът на държавите — членки на ECHA подкрепи френското предложение за допълнителна идентификация на бисфенол А като вещество, пораждащо сериозно безпокойство и поради свойствата му за ендокринно разрушаване, които причиняват вероятно сериозно въздействие върху човешкото здраве, което предизвиква безпокойство, еквивалентно на това при канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията (CMRs категория 1A или 1B) вещества. През януари 2018 г. вписването за BPA беше актуализирано, за да отрази допълнителна причина за включването в списъка на кандидатите, поради свойствата му за нарушаване на ендокринната система, които причиняват неблагоприятни ефекти върху околната среда, както се предлага от Германия.

Ограничен в материали, влизащи в контакт с храна

BPA е забранен за употреба в шишета за хранене на кърмачета в ЕС от 1 юни 2011 г. В Белгия, Швеция и Дания той е също така забранен за употреба в други материали, които влизат в контакт с храна, предназначена за кърмачета и деца под тригодишна възраст. Франция е забранила употребата на BPA във всички хранителни опаковки, съдове и прибори. BPA е разрешен за употреба в материали в контакт с храна в ЕС, но има максимално количество, разрешено да се отделя от материала. ЕОБХ е в процес на преоценка на рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на BPA в храните. 

През януари 2018 г. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент подкрепи предложението на Комисията за намаляване на границата на специфична миграция (SML), приложима за пластмаси, покрития и лакове за метали и други източници на контакт с BPA от 0,6 mg/kg до 0,05 mg/kg. Тя също така налага забрана на бисфенол А в пластмасови бутилки и опаковки, съдържащи храни за бебета и деца на възраст под три години.

Ограничение в играчките

Към момента в ЕС има ограничение в количеството на BPA, което е разрешено да се отделя от играчки за деца до тригодишна възраст и в играчки, предназначени за поставяне в устата на дете. Тази граница на миграция понастоящем е 0,1 mg/l BPA. Въпреки това, от 26 ноември 2018 г. ще се прилага по-ниска граница от 0,04 mg/l.