Ръководство за регламента REACH

Списъкът по-долу съдържа всички ръководства, които са на разположение или ще бъдат на разположение на този уебсайт. Тези документи са разработени с участието на множество заинтересовани страни (индустрия, държави-членки и неправителствени организации) в рамките на проекти, управлявани от Комисията. Целта на тези документи е да улесни прилагането на REACH чрез описване на добрата практика относно това как се изпълняват задълженията.

Някои от тези документи са или ще бъдат преведени на официални езици на ЕС. Достъпът до преводите се осъществява чрез тази уеб страница: използвайте менюто с езици в горния десен ъгъл на страницата.

Ръководство за изисквания за информация и оценка за безопасност на химичното вещество 
Референтно наименование:
IR&CSA Guidance
Oписание:
Настоящото ръководство описва изискванията за информацията съгласно REACH относно свойствата на веществото, експозицията, употребата и мерките за управление на риска в контекста на оценката за безопасност на химичното вещество.
 
Повечe информация
Ръководство за обмен на данни
guidance_on_data_sharing_panel Ръководство за обмен на данни

 

Референтно наименование:
Ръководство за обмен на данни
Oписание:
Този документ описва механизмите за обмен на данни за въведени и невъведени вещества по REACH. Включва комуникация в рамките на SIEF и ръководство за поделяне на разходите. Документът също описва поверителната търговска информация и въпроси в областта на конкурентното право в контекста на обмена на д
 
изтеглете целия PDF докумен (04/07/2017)
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Ръководство за регистрация

 

Референтно наименование:
Ръководство за регистрация
Oписание:
Този документ описва кога и как се регистрира вещество по REACH.
 

изтеглете целия PDF докумен ( Обновен 08/02/2017 )
 
Appendix for nanoforms
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure
изтеглете целия PDF докумен ( 03/12/2019 )

Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Ръководство за изискванията за веществата в изделия

 

Референтно наименование:
Ръководство за изделия
Oписание:
Този документ помага на производителите и вносителите на изделия да установят дали имат задължения според REACH; особено по отношение на регистрацията и нотификацията съгласно член 7, както и по отношение на комуникацията във веригата на доставки на изделия съгласно член 33.
 
изтеглете целия PDF докумен (19/10/2017)
Ръководствата накратко
изтеглете целия PDF докумен
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за съставяне на информационни листове за безопасност

 

Референтно наименование:
Ръководство относно информационните листове за безопасност
Oписание:
Ръководството предоставя информация относно това, какво трябва да се има предвид при съставянето на информационен лист за безопасност (ИЛБ), подробности относно изискванията за информацията, която да се посочва във всяка точка на ИЛБ, и по-конкретно, описание на измененията, дължащи се на различните преразглеждания на приложение ІІ към регламента REACH, и преходните периоди за прилагане на тези изменения. Ръководството предоставя също обща информация за кои вещества и смеси е необходимо да се предоставят ИЛБ и от кого.
 
 
изтеглете целия PDF документ (07/04/2021)
Ръководствата накратко
изтеглете целия PDF документ
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП)

 

Референтно наименование:
Ръководство за НИРДСПП
Oписание:
Този документ описва специфични разпоредби според REACH за вещества, произведени, внесени или използвани за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП).
 
 
изтеглете целия PDF докумен ( Обновен 28/11/2017 )
Кратко ръководство
изтегляне на PDF документ  (21/11/2017)
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за потребители надолу по веригата

 

Референтно наименование:
Ръководство за потребители надолу по веригата
Oписание:
Този документ описва ролите и задълженията на потребителите надолу по веригата и ги съветва как да се подготвят за прилагането на REACH.
 
изтеглете целия PDF докумен ( Обновен 21/10/2014 )
Ръководствата накратко
изтеглете целия PDF докумен
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за изготвяне на досие съгласно Приложение XV за идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

 

Референтно наименование:
Ръководство за идентифициране на SVHC
Oписание:
Този документ описва как компетентните органи (компетентните органи на държавите-членки или Агенцията) могат да подготвят досие, съгласно Приложение XV за идентифициране на вещество, пораждащо сериозно безпокойство.
 
изтеглете целия PDF документ [EN] (12/02/2014)
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за идентифициране и именуване на вещества в REACH и CLP
Референтно наименование:
Ръководство за идентифициране на вещество
Oписание:
Настоящият документ описва как да именуваме и идентифицираме посочено вещество съгласно регламентите REACH и CLP
изтеглете целия PDF документ (01/06/2017)
Ръководствата накратко
изтеглете целия PDF докумен
Appendix for nanoforms
изтеглете целия PDF докумен (03/12/2019)

Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Указания относно Приложение

 

Референтно наименование:
Указания относно Приложение
Oписание:
Настоящият документ описва изключенията от задължението за регистриране, в съответствие с член 2, параграф 7, буква Б) от Регламента REACH.
 
изтеглете целия PDF докумен  (28/11/2012)
Ръководство за мономери и полимери

 

Референтно наименование:
Ръководство за мономери и полимери
Oписание:
Този документ описва специфичните разпоредби за полимери и мономери според REACH.
 
изтеглете целия PDF докумен ( Обновен 04/06/2012 )
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за социално-икономически анализ - разрешаване

 

Референтно наименование:
Ръководство за социално-икономически анализ - разрешаване
Oписание:
Този документ помага на кандидатите да изготвят заявление за издаване на разрешение, за подготвяне на социално-икономически анализ.
 
изтеглете целия PDF докумен ( Обновен 09/12/2011 )
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за междинните продукти

 

Референтно наименование:
Ръководство за междинните продукти
Oписание:
Този документ описва кога и как могат да бъдат използвани специфичните разпоредби за регистрация на междинни продукти по REACH.
 
изтеглете целия PDF докумен ( Обновен 07/03/2011 )
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация [PDF]
Ръководство за предоставяне на информация относно рисковете и безопасната употреба на химични вещества
Референтно наименование:
Ръководство за предоставяне на информация относно рисковете
Описание:
Това ръководство е предназначено предимно за компетентните органи на държавите-членки за употреба във връзка с предоставянето на информация относно рисковете, свързани с употребата на химични вещества, по-конкретно в контекста на Регламента REACH.
 
изтеглете целия PDF докумен [eн] (12/2010)
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за отпадъчни и възстановени вещества

 

Референтно наименование:
Ръководство за отпадъчни и възстановени вещества
Oписание:
Настоящият документ описва при какви условия правните субекти, извършващи възстановяване на вещества от отпадъци, могат да се възползват от освобождаване от регистрация по член 2, параграф 7, буква г) от REACH и създава задължението за обмен на информация във веригата на доставки, както е заложено в дял ІV от REACH.
 
изтеглете целия PDF докумен (06/2010)
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за Социално-икономически анализ - ограничения

 

Референтно наименование:
Ръководство за социално-икономически анализ - ограничения
Oписание:
Този документ подпомага компетентните органи на държавата-членка и Агенцията (по искане от Комисията) в подготовката и използването на социално-икономическия анализ при разработването на досие съгласно Приложение XV за ограничение. Освен това, той подпомага заинтересованите страни в подготовката на социално-икономическия анализ или предоставя информация за изготвянето му.
 
изтеглете целия PDF документ [EN] ( Обновен 05/2008 )
Добавка: Изчисляване на разходите по привеждане в съответствие [EN]
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Ръководство за определяне на приоритетите за оценка

 

Това ръководство е остаряло и поради това беше премахнато от уебсайта на ECHA. То е заменено от актуална и обновена информация, достъпна на страниците с оценки на ECHA, достъпни директно чрез следните линкове: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation и http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Ръководство за досиетата и оценка на веществата

 

Това ръководство е остаряло и поради това беше премахнато от уебсайта на ECHA. То е заменено от актуална и обновена информация, достъпна на страниците с оценки на ECHA, достъпни директно чрез следните линкове: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation и http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Ръководство за изготвяне на досие съгласно Приложение XV за ограничения 

 

Референтно наименование:
Ръководство за Приложение XV за ограничения
Oписание:
Този документ описва как компетентните органи (компетентните органи на държавите-членки или Агенцията, по искане на Комисията) могат да изготвят досие съгласно Приложение XV, което да предложи ограничаване според REACH.
 
изтеглете целия PDF документ [EN] (06/2007)
Допълнителна информация на интернет страницата на ECHA
Повече информация
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]