Progress in evaluation in 2021

ECHA докладва за напредъка, постигнат през 2021 г. по отношение на оценката на досиетата и веществата в съответствие с член 54 от REACH. 

последващи действия във връзка с оценката 2021—1

Новата информация, получена в резултат на решение на ECHA, се проверява, за да се установи дали са изпълнени исканията и дали са изяснени опасностите или опасенията, както и за да се установят всички случаи, в които може да са необходими допълнителни регулаторни действия.

Последващи действия след оценка на досието

През 2021 г. 307 вещества достигнаха етапа на последващи действия след оценка на досието. Процесът е приключил за 210 вещества.

За 148 вещества регистрантите предоставиха изисканата информация в рамките на посочения краен срок. За 44 вещества беше установено, че се нуждаят от хармонизирано класифициране и етикетиране. Едно се нуждаеше от последваща оценка, свързана с неговите устойчиви, биоакумулиращи и токсични свойства.

136 последващи оценки, обхващащи 132 вещества, бяха препратени на националните правоприлагащи органи, тъй като регистрантите не предоставиха поисканата информация навреме.

След действия по правоприлагане регистрантите предоставиха необходимата информация в 56 случая. Оценките, извършени след отнасянето на случая до националните правоприлагащи органи, не се добавят към таблицата по-долу като отделна оценка, тъй като се считат за част от първоначалната оценка.

Брой и резултат за веществата, които подлежат на последващи действия след оценката на досието

evaluation follow-up 2021 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 71 28 85 2 37 CLH
Compliance check decisions 77 28 135 4 7 CLH,
1 PBT
Total 148 56 220 6 44 CLH,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

последващи действия във връзка с оценката 2021—3

Последващи действия след оценката на вещества

През 2021 г. са оценени 6 вещества. За 1 вещество оценяващият компетентен орган на държавата членка е поискал повече информация въз основа на това, че предоставената информация не отстранява първоначалните опасения или дава повод за други такива.

За останалите 5 вещества органите са преценили, че наличната информация е достатъчна за изясняване на опасенията и успяха да стигнат до заключение дали са необходими допълнителни регулаторни действия.

Заключения

Оценяващият компетентен орган на държавата членка може да предложи едно или повече от следните регулаторни действия за отстраняване на опасенията:

  • хармонизирана класификация и етикетиране на вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, респираторни сенсибилизатори или пораждат други опасения, напр. опасни са за водната среда;
  • идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC);
  • ограничаване на веществото; или
  • действия извън обхвата на REACH, например гранични стойности на професионална експозиция за ЕС, национални мерки или доброволни действия от страна на сектора.

Обобщение на извършените оценки на вещества, при които са предложени допълнителни регулаторни действия

evaluation follow-up 2021 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
203-868-0 DE
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 200-838-9 IT
200-237-1 IT
247-979-2 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 203-090-1 FI
203-868-0 DE
206-022-9 BE
Identification as an SVHC 203-868-0 DE
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 401-850-9 BE
Sensitisation Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
243-001-3 DE
200-237-1 IT
203-002-1 FR
202-859-9 DE
204-616-2 IT
212-782-2 FR
247-979-2 DK
Other EU-wide regulatory risk management measures 248-666-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 248-666-3 FR
202-859-9 DE
203-002-1 FR
212-782-2 FR
231-545-4 NL
200-237-1 IT
204-616-2 IT
Restriction Confidential DE
203-632-7 DK
700-323-3 DE
480-310-4 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 203-396-5 DE
202-422-2 DE
203-576-3 DE
202-859-9 DE
203-868-0 DE
To be confirmed* 809-930-9 NL
204-317-7 FR

* A need for further regulatory action(s) at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory action(s).
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.