Решения от оценка на вещества

Оценката на вещества се извършва от държавите — членки на ЕС. Тя има за цел да отстрани опасенията, свързани с безопасната употреба на дадено вещество. Оценяващият компетентен орган може да изиска информация извън стандартните изисквания за информация, за да се определи дали употребата на веществото представлява риск за здравето на човека или за околната среда. Оценката може да доведе до регулаторни мерки за управление на риска.

 

Улесняване на процеса на оценка на вещества
  • Актуализирайте своето досие за регистрация във възможно най-кратък срок, ако установите, че за веществото ви предстои оценка. Вж. подробния План за действие на Общността (CoRAP) за веществата, които подлежат на оценка в рамките на три години.
  • Избягвайте да подавате актуализирана информация за досие след като оценяващият компетентен орган е започнал 12-месечния период на оценяване.
  • Ако оценката на досието вече е започнала, но в него трябва да бъде включена нова информация, първо постигнете съгласие с оценяващата държава членка дали и как може да се разгледа нова актуализация на досието.
  • Стремете се към единност: обединен принос от името на всички регистранти на дадено вещество допринася за по-гладък процес на вземане на решения.
  • Ако в решението се изисква да представите пълния доклад на изследването, докладвайте подробно за изследванията, така че оценяващият компетентен орган да може да направи независима оценка. Винаги представяйте данните под формата на подробно резюме на изследването.
  • Обърнете внимание, че оценяващият компетентен орган ще започне последваща оценка на актуализираното регистрационно досие.
  • Компетентният орган ще прецени дали новата информация съответства на посочените в решението искания и ще разясни опасенията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)