Решение от оценка на досиета

Ако ECHA прецени, че регистрационното ви досие не съответства на информацията, която се изисква за вашето вещество в регистрирания тонажен обхват, тя ще издаде решение. Това решение ви задължава да представите необходимата информация.

ECHA ще издаде също така решение, с което да ви информира за резултата от проверката на подаденото от вас предложение за провеждане на изпитване.

Трябва да се споразумеете с останалите регистранти относно бъдещите срокове, така че да сте готови да реагирате при следващите етапи от процеса на вземане на решения.

 

Реагирайте своевременно на проекторешенията
 • Проверявайте редовно профила си в REACH-IT за съобщения от ECHA.
 • Разполагате с 30 дни, за да предоставите коментари по проекторешенията. Трябва да бъдете организирани и да комуникирате с останалите регистранти, за да постигнете съгласие по консолидиран набор от коментари.
 • Обикновено коментарите ви относно съдържанието на проекторешението не се включват в досието.
 • Ако като част от коментарите искате от ECHA да удължи крайния срок на решението, посочете ясни причини за това. Ако липсата на лабораторен капацитет е единственото основание за искането, трябва да включите като прикачен файл декларация от избраната от вас лаборатория.
 • В процеса на вземане на решения ECHA съобщава за проекторешението на компетентните органи на държавите членки. Ще бъдете приканени да коментирате предложенията за изменения, внесени от компетентните органи.
 • Разполагате с 30 дни, за да предоставите коментари по дадено предложение за изменение, внесено от компетентен орган. Трябва да бъдете организирани и да комуникирате с останалите регистранти, за да постигнете съгласие по консолидиран набор от коментари.
 • Ако компетентните органи на държавата членка не предложат изменения на проекторешението или ако Комитетът на държавите членки единодушно одобри дадено проекторешение, ECHA ще издаде приетото решение. Приетото решение включва срокове, в рамките на които от вас се изисква да представите исканата информация.
 • ECHA ще оцени всяка нова информация, представена в актуализация на досието, едва след изтичане на крайния срок в приетото решение.
 • Ако промените статуса на регистрационното досие от „активен“ на „неактивен“ в REACH-IT, за да уведомите ECHA за преустановяване на производството след получаване на проекторешението, но преди приемането на решението, регистрацията ви ще бъде отменена и вече няма да бъде валидна.

 

След получаване на приетото решение
 • Обсъдете и съгласувайте с получателите на решението начина на изпълнение на исканията в решението.
 • Вземете решение кой ще проведе исканите изпитвания и ще уведоми ECHA в срок от 90 дни след получаване на решението. В противен случай ECHA ще определи един от регистрантите да проведе изпитванията.
 • Уверете се, че изследванията и данните са готови, преди да подадете досието си — ECHA не може да удължи крайния срок, определен в приетото решение.
 • Постигнете съгласие и относно това кой ще изготви докладите от подробното резюме на изследване във формат на международната уеднаквена база данни за химическа информация (IUCLID).
 • Докладвайте изследванията изчерпателно, за да може ECHA да извърши независима оценка: представете данните под формата на подробно резюме на изследване.
 • Докладвайте данните, които са подходящи за класификация и етикетиране или за оценка на риска.
 • Не забравяйте, че всяка адаптация към исканата информация е ваша отговорност. ECHA ще оцени валидността на тези адаптации.
 • Ако уведомите ЕСНА за преустановяване на производството, след като е било прието решение за оценка на досие, вие оставате длъжни да изпълните изискванията от решението.

 

Прегледайте неповерителната версия на решението на ECHA
 • Прегледайте неповерителната версия на приетото решение в посочения срок (21 дни след получаването), за да се гарантира, че ECHA няма да публикува поверителна информация на своя уебсайт.
 • Обърнете внимание, че ако не коментирате в определения срок, ECHA ще пристъпи към публикуване на решението.

 

Актуализирайте досието преди крайния срок, дори ако едно или повече от вашите изследвания закъснеят
 • Ако не разполагате с всички налични данни до крайния срок, включете всички съответни обяснения и доказателства за състоянието на текущите изпитвания, причините за закъснението и очакваната дата на подаване на резултатите от изпитванията. Тази информация може да бъде взета предвид от националните правоприлагащи органи, когато вземат решение за евентуални принудителни действия. Веднага след като липсващата информация стане известна, актуализирайте досието отново и информирайте националните правоприлагащи органи.
 • Европейската агенция по химикали (ECHA) ще започне процес на последваща оценка, когато изтече крайният срок за вземане на решение, независимо от това дали сте посочили причини, поради които не сте в състояние да спазите крайния срок.
 • По време на последващата оценка ECHA ще прецени дали представената нова информация отговаря на исканията в решението и съответства на изискванията за предоставяне на информация.
 • Ако по време на последващата оценка ECHA установи, че част или цялата поискана информация липсва, националните правоприлагащи органи ще бъдат уведомени.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)