Карти на употребите

Концепцията на картата на употребите е разработена с цел подобряване на качеството на информацията за употребата и условията на употреба, която се предава нагоре по веригата на доставка, и ефикасността на този комуникационен процес.

Картите на употребите обикновено се съставят от браншови организации на потребители надолу по веригата, като се събират данни относно употребите и условията на употреба на химичните вещества в съответния сектор по хармонизиран и структуриран начин. За целта се разработва „пакет с карти на употребите“ в рамките на Пътната карта за доклада за безопасност на химичното вещество/сценария на експозиция.

В отделните сектори се създават карти на употребите, като се използват шаблоните от пакета с карти на употребите за информацията, необходима за извършване на оценки на експозицията, например описание на употребата и условията на употреба.

Регистрантите използват карти на употребите, разработени от секторите на потребители надолу по веригата, за да подготвят своите оценки за безопасност на химичните вещества съгласно регламента REACH, в които да включват подходяща и реална информация за употребите и условията на употреба.

Кой има полза от картите на употребите?

Картите на употребите са от полза за регистрантите. Те им осигуряват:

  • информация за употребите и условията на употреба, която им помага да извършват оценки за безопасност на химичните вещества (ОБХВ);
  • информация директно от секторите на потребителите надолу по веригата, така че ОБХВ да се базират на реални условия на употреба, които са представителни за сектора;
  • ефективен начин за получаване на информация за употребите от секторите на потребителите надолу по веригата.

Картите на употребите са от полза за потребителите надолу по веригата. Те им осигуряват:

  • реалистични и полезни сценарии на експозиция за комуникации, генерирани от доставчиците на базата на карти на употребите;
  • хармонизирана и последователна информация на секторно ниво, която улеснява фирмите в обработката на сценариите на експозиция, получени от всички доставчици;
  • по-добри възможности за регистрантите да отразят употребите в своите регистрации до 2018 г. и в актуализациите на досиетата си.

Къде мога да намеря допълнителна информация?

Разгледайте по-подробно тази уеб страница:

  • Вторият раздел Шаблони и подаване съдържа всички шаблони, необходими на секторите да изготвят своите карти на употребите с разяснения как функционират съвместно. В този раздел ще намерите и връзка към уеб формуляра за добавяне на карти на употребите в библиотеката.
  • Третият раздел Библиотека с карти на употребите е централен източник на карти на употребите, разработени от браншовите асоциации.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)