Кой отговаря за безопасността на химичните вещества?

Хиляди химични вещества, възникнали естествено или създадени от човека, се използват в продуктите от ежедневието ни, за подобряване на качеството на нашия живот. Независимо от това не винаги е възможно да има налична информация за въздействието, което тези химични вещества оказват върху нашето здраве и околната среда. През 2006 г. държавите членки на Европейския съюз съгласуваха нов законопроект за химичните вещества – REACH. Една от неговите цели бе да се генерира информация за всички химични продукти, използвани в ЕС, така че да стане възможна безопасната им употреба, а най-опасните от тях да бъдат постепенно спрени от производство.

Целта: безопасна употреба на химични вещества

Ако не бъдат адекватно контролирани, химичните вещества с опасни свойства могат да бъдат открити на неприсъщи за тях места: в човешкото тяло, в растения, животни, водата и почвата. За да се справи с тази ситуация REACH изисква компаниите да повишават познанията си за произвежданите от тях химични вещества и да предоставят тази информация на своите клиенти. Това ще повиши информираността за химичните вещества и ще подобри степента на разбиране на свързаните с тях опасности.

Отговорността за безопасната употреба на химични продукти се поделя между множество участници.

 

Отговорност на индустрията

Индустрията носи отговорност за управлението на риска, свързан с химичните продукти и предоставяне на информация за безопасна работа с тях. Съгласно REACH производителите и вносителите трябва да събират и предоставят информация за свойствата на произвежданите химични вещества, така че потребителите да могат да ги използват безопасно. Освен това индустрията трябва да спазва мерките за защита като ограничения или разрешения.

Регламентът за класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) изисква информацията за опасности да се съобщава ясно на работниците и потребителите в ЕС. Индустрията трябва да идентифицира всички опасни свойства на произвежданите химични продукти (вещества или смеси), които могат да бъдат вредни за хората и околната среда. Те трябва да се класифицират в съответствие с идентифицираните опасности. Опасните химични вещества трябва да бъдат етикетирани по подходящ начин, така че ползвателите, независимо дали са работници или потребители, да могат ясно да разберат тяхното въздействие и да направят информиран избор за продукта, който купуват и използват.

Съгласно регламента за биоцидите (BPR) доставчиците на активни биоцидни вещества трябва да предоставят информация за веществото. Преди предлагането им на пазара, за всички биоцидни продукти се изисква разрешение от ЕСНА или национален орган. Активните съставки, съдържащи се в биоцидните продукти, трябва да са получили предварително одобрение.

Роля на ЕСНА

ECHA действа като център за управление на информацията, предоставена от индустрията. На своя уебсайт агенцията публикува информация за регистрираните до момента химични вещества съгласно регламента REACH и изискванията за тяхното класифициране, етикетиране и опаковане. Уебсайтът на ЕСНА разполага и с информация за биоцидни вещества и продукти.

Освен обществено достъпната база данни, ЕСНА извършва оценка на информацията, предоставена от индустрията за произвежданите химични продукти и координира работата по издаване на одобрения и разрешителни за биоциди. Когато данните не отговарят на изискванията, ЕСНА може да изисква допълнителна информация. Чрез подобряване на познанията и повишаване на информираността, с времето най-опасните химични вещества ще бъдат извадени от употреба и заменени с по-безопасни.

Национални органи

Компетентните органи в държавите членки играят централна роля за безопасното използване на химични продукти. Те работят в сътрудничество с ЕСНА и Европейската комисия. Националните органи извършват оценка на регистрираните вещества и активно участват в процеса на приемане на решения за оценка от страна на ЕСНА. Държавите членки могат да предлагат ограничения за химични вещества, ако свързаните с тях опасности трябва да бъдат разгледани на ниво ЕС. Също така те могат да предлагат идентификация на вещества като веществата, пораждащи сериозно безпокойство. Държавите членки извършват и оценка на заявки, свързани с биоциди.

Националните правоприлагащи органи отговарят за спазване на законодателството за химикалите от страна на компаниите.

Безопасността в международен аспект

Независимо от факта, че Европейският съюз притежава най-амбициозното законодателство за химикалите в света, той не е сам в усилията си за намаляване на опасностите, свързани с химичните продукти. ECHA осъществява сътрудничество на международно ниво за безопасна употреба на химичните вещества на базата на взаимни договорености, разработени в рамките на ООН.

Връзки с други законопроекти на ЕС

Оценката на опасни химични вещества съгласно REACH е само един от множеството начини за контрол. REACH предлага общ подход за намаляване употребата на опасни химични вещества в Европа. Разбира се, той е от полза и за други амбициозни законопроекти на ЕС.