Кои химични вещества предизвикват безпокойство?

 

Въведение

Всяко химично вещество, което може да причини вреда, се счита за опасно. Определени химични вещества могат да предизвикат различни по вид вреди, вариращи от леко дразнене на кожата до рак. Те могат да имат и съществено въздействие върху околната среда, в т.ч. въздуха, водата и почвата, и да влияят неблагоприятно върху растения и животни.

Един химичен продукт може да причини вреда на нашето здраве или околната среда, само ако те бъдат изложени на неговото въздействие. За да се предпазим от опасни химични вещества, с тях трябва да се работи по такъв начин, че експозицията да бъде сведена до приемливо ниво, или веществата да бъдат заменени с по-безопасни алтернативи.

На ниво ЕС едно вещество подлежи на класификация, когато притежава определени вредни свойства. Пълният опис на класифицираните вещества е достъпен на уебсайта на ЕСНА. Там може да откриете и какви етикети се използват за обозначаване на тези вещества.

По силата на регламента REACH и други законодателни норми на ЕС, към опасните химични вещества са приложими широк кръг регулаторни предпазни мерки.  За множество опасни вещества например съществуват ограничения върху доставката до потребителя. Други могат да бъдат предлагани на пазара, само при наличие на разрешение за специфична употреба.