Как европейското законодателство в областта на химикалите подобрява качеството на живот

REACH е регламентът на Европейския съюз за химикалите. Той е създаден, за да предпазва хората и околната среда от опасни вещества. В същото време целта му е да се подобри конкурентоспособността и иновативният характер на европейската индустрия и да се насърчават алтернативи на изпитването на химикали върху животни.

Тези уеб страници съдържат примери как REACH предпазва потребителите, работещите и околната среда, и как насърчава иновациите в химическата индустрия.      

 

 

Благодарение на законодателството на Европейския съюз в областта на химикалите към момента ECHA разполага с най-голямата база данни с химикали в света.

Тя включва информация за около 140 000 химикала и се обогатява непрекъснато. Базата данни съдържа над два милиона резюмета на проучвания на свойствата на химикалите и тяхното въздействие върху хората и околната среда. В нея могат да се намерят и подробности за класификацията им (напр. дали са корозивни или запалими) и указания как да се използват по безопасен начин.

Сравнително малка част от тях (170 към юни 2016 г.) се характеризират като „пораждащи сериозно безпокойство“, защото могат да причинят рак и мутации, да нарушат оплодителната способност или да се натрупат и задържат в околната среда. Това е огромно количество информация, която ECHA се ангажира да използва за благото на европейските граждани и околната среда.

Какво искате да знаете?

Как едно вещество влияе в действителност на човешкото тяло? Дразни ли кожата или очите, или има по-сериозен ефект, например да причинява рак? В какви видове продукти се използва? Опасно ли е за околната среда и как се отделя? Отговорите на всички тези въпроси вече могат да се намерят в краткото описание на всеки химикал, което нарекохме информационна карта. Ако искате да научите повече за веществата, на които сте изложени, това е добро начало.

Все едно търсите дума в речник — просто трябва въведете името на веществото в полето за търсене в раздел „Информация за химикалите“ и готово. Информацията е събрана от данните, които фирмите предоставят на ECHA, за да спазят изискванията на европейското законодателство. Ако веществото е класифицирано като особено опасно, в информационната карта се посочва и какви проверки извършват регулаторните органи на европейско и национално ниво, за да се гарантира адекватна защита на хората и околната среда.

Categories Display