Как мога безопасно да работя с химикали?

Химичните вещества обикновено се считат за застрашаващи здравето. Често възприето схващане е, че химичните продукти са потенциално опасни и трябва да се избягват. Истината е, че химичните вещества са важни за живота, ние сме изградени от тях и се нуждаем от тях.

Независимо от това трябва да се научим да се отнасяме към тях с повишено внимание. Някои химични вещества са опасни и с тях трябва да се борави внимателно. Погледнете опаковката на продуктите, които използвате и внимателно прочетете етикетите. Етикетите на продуктите са предназначени да ви информират за това как да бъдете в безопасност. Приемете инструкциите сериозно – те са предназначени за вашата безопасност!

Опитайте да сведете експозицията на опасни химични вещества до минимум. Рискът от дадено химично вещество се основава на опасността, свързана с него, умножена по експозицията ви на него – количеството, на което сте изложени или времето, за което трае експозицията.

Възползвайте се от правото си да знаете какво съдържа потребителският продукт, който купувате. Попитайте търговците на дребно какви опасни химични вещества се съдържат в него. По закон те са задължени да ви предоставят тази информация. Така ще можете да избегнете продукти, съдържащи такива вещества.

Информирайте се, като използвате уебсайта на ЕСНА. Тук можете да откриете информация за химичните вещества, регистрирани до момента по регламента REACH, както и за вещества, които подлежат на класификация, и трябва да бъдат обозначени с етикет и специално опаковани. Информацията постоянно се актуализира, за да се гарантира, че разполагате с всички необходими данни за вашата безопасност.

За повече информация и конкретни указания за това как да избягвате опасни химични вещества, много национални и европейски организации са подготвили наръчници с добри съвети.

 

Опознайте съдържанието на етикетите

Изображение

Пиктограмата за опасност представлява изображение върху етикета, включващо предупредителен символ и специфични цветове. Предназначена е да предостави информация за вредите, които конкретното вещество или смес, може да причини на здравето или околната среда.

Още

Намерете по-безопасни продукти

Изображение

С разкриването на нова информация за опасности, свързани с опасни химични вещества, и нарастването на потребителското търсене на по-безопасни химични продукти, все повече компании търсят по-безопасни алтернативи.

Още

 

Безопасна употреба на химични вещества при работа

Изображение

Безопасното използване на химичните вещества на вашето работно място е от особена важност за здравето и благоденствието ви. От помощ могат да бъде законодателството за химични вещества в ЕС, познато като REACH, CLP и Регламента за биоцидите.

Още

Използвайте правото си да питате

Изображение

Ваше право е да попитате дали продуктите, които купувате, съдържат определени опасни химични продукти. Те се наричат също така и вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), включени в списъка на кандидатите.

Още