Вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система

Във всички организми хормоните свързват нервната система и телесни функции като растеж и развитие, имунитет, метаболизъм, репродуктивна способност и поведение. Химичните вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система („ендокринни дисруптори") могат да въздействат върху хормоналната система, и по такъв начин да имат вредно отражение както върху човека, така и върху дивата природа.

Вещества, взаимодействащи с хормоналната система, но без вредни ефекти, се наричат „хормонално активни" или „ендокринно активни" вещества. Но разделителната линия между ендокринната активност и нарушаването на функциите на ендокринната система не винаги е отчетлива, защото в някои случаи ефектът става очевиден едва след известно закъснение.

За широк кръг вещества, естествени или създадени от човека, се счита, че водят до нарушения в ендокринната система. Понякога ефектите, предизвикани от вещество, смущаващо ендокринната система, могат да се установят едва след продължителна експозиция. Така например, експозиция на плода в матката с вещество, нарушаващо функционирането на ендокринната система, може да се отрази върху здравето на вече възрастния човек, а вероятно и върху следващите поколения.

В дивата природа, ефекти, които могат да бъдат свързани с нарушения на ендокринната система, са наблюдавани в мекотели, ракообразни, риби, влечуги, птици и млекопитаещи, в различни части на света. При някои видове увреждането на репродуктивните способности е довело до намаляване на популацията.

При хората епидемиологичните изследвания са показали, че веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, може би са отговорни за промените в здравословното състояние през последните десетилетия. Те включват намаляване на броя на сперматозоидите и увеличаване на случаите на деца от мъжки пол с увредени полови органи и нарастване на определени типове ракови заболявания, за които е известно, че се хормонално зависими. Някои по-дискусионни публикации посочват влошено развитие на нервната система и сексуалното поведение.

Съгласно регламента REACH веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, могат да се идентифицират като особено опасни, заедно с химичните вещества, за които е известно, че предизвикват рак, мутации и са токсични за репродуктивните способности. Целта е тяхната употреба да се намали и впоследствие да бъдат заместени с по-безопасни алтернативи.

A public consultation on the draft Guidance document started on 7 December 2017. A copy of this draft is available on the webform for sending comments to ECHA.