Вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система

Във всички организми хормоните свързват нервната система и телесни функции като растеж и развитие, имунитет, метаболизъм, репродуктивна способност и поведение. Химичните вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система („ендокринни дисруптори") могат да въздействат върху хормоналната система, и по такъв начин да имат вредно отражение както върху човека, така и върху дивата природа.

Вещества, взаимодействащи с хормоналната система, но без вредни ефекти, се наричат „хормонално активни" или „ендокринно активни" вещества. Но разделителната линия между ендокринната активност и нарушаването на функциите на ендокринната система не винаги е отчетлива, защото в някои случаи ефектът става очевиден едва след известно закъснение.

За широк кръг вещества, естествени или създадени от човека, се счита, че водят до нарушения в ендокринната система. Понякога ефектите, предизвикани от вещество, смущаващо ендокринната система, могат да се установят едва след продължителна експозиция. Така например, експозиция на плода в матката с вещество, нарушаващо функционирането на ендокринната система, може да се отрази върху здравето на вече възрастния човек, а вероятно и върху следващите поколения.

В дивата природа, ефекти, които могат да бъдат свързани с нарушения на ендокринната система, са наблюдавани в мекотели, ракообразни, риби, влечуги, птици и млекопитаещи, в различни части на света. При някои видове увреждането на репродуктивните способности е довело до намаляване на популацията.

При хората епидемиологичните изследвания са показали, че веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, може би са отговорни за промените в здравословното състояние през последните десетилетия. Те включват намаляване на броя на сперматозоидите и увеличаване на случаите на деца от мъжки пол с увредени полови органи и нарастване на определени типове ракови заболявания, за които е известно, че се хормонално зависими. Някои по-дискусионни публикации посочват влошено развитие на нервната система и сексуалното поведение.

Съгласно регламента REACH веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, могат да се идентифицират като особено опасни, заедно с химичните вещества, за които е известно, че предизвикват рак, мутации и са токсични за репродуктивните способности. Целта е тяхната употреба да се намали и впоследствие да бъдат заместени с по-безопасни алтернативи.

Public consultation

A public consultation on the draft Guidance document for identification of endocrine disruptors in the context of the Biocides and Plant Protection Products regulations was started on 7 December 2017 and ended on 31 January 2018.

The draft guidance document is currently subject to revision whereby the comments received in public consultation (more than
2 000) are taken into account as well as feedback received on the practical applicability of the guidance at a workshop with Member State competent authorities and stakeholders from industry and public interest organisations (held in Brussels on 1-2 February).

The revised guidance document will be subject to two further consultations of the relevant scientific risk assessment bodies (i.e. the ECHA Biocidal Products Committee, the EFSA Scientific Committee and PPR Panel, and the EFSA Pesticides Steering Network) and of the risk management bodies (the representatives of Member State competent authorities for the implementation of the Biocidal Products Regulation and the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Plant Protection Products – Legislation).

The final guidance document will be published in June - when the ED-criteria for biocides become applicable.