Има ли по-безопасни алтернативи?

По-безопасните химични продукти са добри както за потребителя, така и за бизнеса. Компаниите, които ги използват, могат да подобрят имиджа на своята марка и извлекат икономически изгоди.

Терминът „заместване" означава замяна на едно опасно вещество с друго, което представлява по-малка или никаква опасност; промяна на производствения процес; или преминаване към друга технология. Различните мерки за управление на риска насърчават заместването на опасните вещества.

 

 

Регистрация

Съгласно регламента REACH компаниите трябва да регистрират химични вещества, произвеждани или предлагани на пазара на ЕС, в количества, надвишаващи един тон на година. Когато събират информация и класифицират техните вещества, за представяне на регистрационно досие, компаниите трябва да посочат дали определени употреби на произвежданите от тях вещества вече са нежелателни, тъй като не могат да бъдат извършвани безопасно. В такива случаи компаниите могат или да прекратят производството или вноса на веществото, или да препоръчат неизползването му в проблематични употреби. Задълженията за регистрация включват стимули за производителите на химични продукти за преход от нежелани употреби на веществата и търсене на по-безопасни алтернативи.

Kласифициране, етикетиране и опаковане (CLP)

Класификацията на химичните продукти означава да се определят опасностите, свързани с тях, за да се гарантира, че те се произвеждат, използват и унищожават по безопасен начин. Над 20 нормативни акта на ЕС имат отношение към класификацията и етикетирането на химични вещества, което означава, че когато веществат са класифицирани като опасни други законови изисквания определят тяхното използване. Ако поради тяхната класификация веществата не могат да се предлагат на пазара за определени употреби, компаниите трябва да намерят алтернативи.

Например веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, не могат да се използват в потребителски продукти или в смеси над определени нива на концентрация. Съществуват само няколко изключения.

За потребителите е важно да прочетат и разберат етикетите на продуктите или смесите. Въз основа на тази информация можете да ги използвате безопасно или да изберете по-малко опасни алтернативи.

 

Ограничение

Ограниченията могат да лимитират производството, вноса, предлагането на пазара или специфичната употреба на веществото. Ако ограничението приеме формата на забрана върху всички специфични употреби на веществото, е необходимо да бъдат намерени по-безопасни алтернативи. С ограниченията е възможно да бъдат избегнати неприемливи рискове за човешкото здраве и околната среда.

Примери:

  • Използването на живак е забранено в термометри за измерване на телесната температура и други потребителски измервателни устройства, като манометри или барометри. Днес повечето термометри за измерване на телесна температура са електрически. В този случай, заместването води до промяна на технологията.
  • Максималната концентрация на шествалентен хром в кожени артикули е обект на ограничение. Кожарските производства в ЕС разработиха алтернативни методи за дъбене (щавене) на кожи. Това бе осъществено с подобряване на процеса на производство (все още основан на съединения на хрома, но без образуване на шествалентен хром) или с използване на технологии без съдържание на хром.
Разрешаване

Списъкът на кандидатите включва вещества, пораждащи сериозно безокойство, които са особено вредни за човешкото здраве или околната среда. Представлява силен стимул компаниите да активизират своите усилия за откриване на алтернативи на тези вещества.

Ако вещество, пораждащо сериозно безокойство, е включено в списъка на разрешенията, използването или предлагането на пазара в ЕС след конкретна дата е забранено, освен ако не е заявено и получено разрешение. За заявка за разрешително, компаниите трябва да извършат подробен анализ на алтернативите за употреба на тяхното вещество. Те трябва да демонстрират, че опасностите, свързани с използването на веществото, са малки. В определени случаи те трябва да покажат, че изгодите за обществото са по-големи от възникващите опасности, и че не съществуват подходящи, налични алтернативи.

Ако употребите на вещество, включено в разрешителния списък, могат лесно да бъдат заменени, е вероятно те да бъде изоставени. Употреби без подходящи алтернативи могат да останат, докато не бъде намерена алтернатива – стига тези употреби да са разрешени.

Примери:

  • ECHA не получава никакви заявки за разрешителни от промишлеността за употребата на мускус-ксилол, изключително устойчив аромат с висока степен на биоакумулиране; или MDA (4,4'- диаминодифенилметан), който е канцерогенен. Така след август 2014 г. могат да се използват само заместители на тези вещества.
  • Количеството DEHP (бис(2-етилхексил)) – фталат, широко използван в артикули от мек поливинилхлорид PVC – произвеждан или внасян в Европа, през последните години намалява, а промишлеността разработи по-безопасни алтернативи. Използването на фталат изисква получаване на разрешително.
  • Огнеустойчивата добавка HBCDD (използвана най-вече в полистиренови изолационни материали) е идентифицирана преди няколко години като устойчиво, биоакумулативно и токсично вещество. Индустрията разработи алтернативи на това вещество. Ако някои компании не могат да използват тези алтернативи, те трябва да подадат заявка за разрешение.

Тези примери показват, че заместването вече се осъществява или предстои.

Биоциди

За разрешаване на активни биоцидни вещества, съществуват няколко критерия за изключване, отнасящи се например за канцерогенност, репродуктивна токсичност и токсичност към околната среда. Ако някой от тези критерии е изпълнен, веществото или няма да бъде одобрено, или неговата употреба ще бъде ограничено.

Ако активното вещество е разрешено за употреба, независимо, че отговаря на един или повече критерии за изключване, то се счита като кандидат за заместване. Вещество може също да бъде кандидат за заместване, ако отговаря на определени критерии, специфицирани в регламента за биоцидни продукти.

Когато тези критерии са изпълнени, ЕСНА стартира обществено обсъждане за откриване на алтернативи на веществото. По време на тези консултации е възможно трети страни да предоставят информация за налични по-безопасни алтернативи, като други активни биоцидни вещества или нехимични алтернативи.

Освен това, биоцидни продукти, съдържащи активно вещество, което е кандидат за заместване, преминават сравнителна оценка преди издаване на разрешение. Оценката се извършва за установяване дали на пазара се предлагат по-безопасни алтернативи. Ако са налични по-безопасни алтернативи и те са ефективни, използването на биоциден продукт може да бъде забранено или ограничено.

Categories Display