Изпитвания върху животни

Европейското законодателство за химични вещества REACH се стреми към постигане на баланс между: повишаване на информираността за опасности, свързани с химичните вещества, и в същото време, избягване на излишните изпитвания върху животни. Да се научи повече за химичните вещества посредством изпитването им върху животни е последно средство – регистрираните участници могат да извършват нови тестове само след като са изчерпали всички други приложими и налични източници на информация.

Все още няма информация за въздействието на някои химични вещества, например за способността им да предизвикат ракови заболявания. Поради това промишлеността трябва да попълва липсващата информация относно разбирането на опасностите, възникващи при производството и употребата на химични вещества, да гарантира безопасната им употреба и управлява потенциалните рискове, както и във времето по възможност да замести с по-безопасни алтернативи веществата, които представляват най-висока опасност. По тази причина се налага провеждане на нови изследвания на химичните вещества, някои от които с използване на животни.

Двата подхода, с които REACH се стреми да сведе броя на изследванията върху животни до необходимия минимум, са:

  • Споделяне на информация
    Компаниите, регистриращи химични вещества, трябва да споделят информация за техните опасни свойства и съвместно да предоставят на ЕСНА тази информация за опасност. Компаниите, произвеждащи или внасящи същото вещество, трябва да работят съвместно и да споделят резултатите от проведени изпитвания върху гръбначни животни като риби, зайци или мишки. Надеждните и задоволителни изследвания не трябва да се повтарят.
  • Алтернативни методи и подходи
    REACH предлага няколко алтернативи на изпитванията върху животни. Например компаниите могат да използват съществуващи изследвания върху животни, проведени преди REACH. Също така те могат да прогнозират свойствата на веществата посредством сравняване на едно вещество с друго подобно такова, за което вече има резултати от проведени изпитвания. Този подход се нарича „метод по аналогия".

Роля на ЕСНА

Ако компаниите считат, че при регистрация на тяхно вещество, за събиране на нужната информация е необходимо да се проведат повече изпитвания, те трябва да предоставят на ЕСНА подробни данни за техните планове за изпитване върху животни. Агенцията и компетентните органи в държавите членки трябва да съгласуват тези т.нар. предложения за изпитване, преди провеждане на всяко ново специализирано изпитване (за вещества, регистрирани над 100 тона).

За предотвратяване на ненужни изпитвания, ЕСНА разглежда всички предложения, за да провери дали предлаганото изпитване е в състояние да осигури надеждна и задоволителна информация.

На своя уебсайт ЕСНА публикува всяко предложение за изпитване върху гръбначни животни. Това е възможност граждани и организации да предоставят достоверна научна информация и изследвания за веществото. Ако при тези консултации ЕСНА получи такава информация, агенцията информира компанията, а при подготовката на своето решение, разглежда цялата налична достоверна научна информация и изследвания.

Освен това ЕСНА подпомага споделянето и обмена на наличните данни и информация за изпитването. Например порталът eChemPortal позволява на регистрираните участници да проверят дали информация за изпитвания върху животни вече е налична от други авторитетни източници.

Нещо повече, страницата за разпространение на информация на ЕСНА (връзка) позволява на граждани и организации достъп до данни, включени в регистрационните досиета.

И накрая ЕСНА допринася за развитието на алтернативни методи за изпитване и насърчава тяхното прилагане. Като пример, агенцията развива и управлява продукта QSAR Toolbox в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това е софтуерно приложение в помощ на компаниите да идентифицират данни, които могат да имат отношение към оценката на опасности, свързани с химични вещества.

Роля на различните участници

За избягване на ненужни изпитвания върху животни, важна роля играят множество участници:

 

Компания, произвеждаща или внасяща химични вещества

Като регистрирани участници в REACH, компаниите трябва да събират цялата налична информация за безопасна употреба на произвежданите от тях вещества, да споделят тази информация и да вземат решения как да генерират липсващата информация. Там където е възможно, те трябва да извършат това по начин, който не изисква изпитване върху животни. Ако това е невъзможно, те трябва или да проведат изпитванията, или в случай на по-сложни и специализирани изисквания, да изготвят предложение за изпитване за съгласуване с ECHA. 

Граждани, учени и неправителствени организации

Те могат да предоставят достоверна научна информация в отговор на обществени консултации на предложения за изпитване. Тази информация ще бъде отчетена, когато ЕСНА взема решение за необходимостта от нови изпитвания. Всички предложения за изпитвания на гръбначни животни се публикуват на уебсайта на ЕСНА за коментар в срок от 45 дни.

Компетентни органи на държави членки

Компетентните органи на държавите членки на ЕС се консултират за всички проекторешения на ЕСНА, изискващи допълнителни изпитвания върху животни. Те отговарят за прилагане и упражняване на законодателството за защита на животните, използвани за научни цели. 

Доклад на ECHA: Използване на алтернативи на изпитването върху животни за целите на регламента REACH

На всеки три години, ЕСНА докладва пред Европейската комисия относно използването на методи за генериране на информация, заместваща изпитванията върху животни. Докладът за 2011 г. показва, че много компании вече използват алтернативи на изпитването върху животни, като споделяне на информация и използване на read across подход.

Биоциди

Една от целите на новия Регламент за биоцидите е и избягване на ненужни изпитвания върху животни.

Преди извършване на каквито и да било изпитвания върху животни, компаниите трябва да изпратят запитване до ЕСНА, за да установят дали вече е било провеждано и представено изпитване или изследване за получаване на дадена информация. Ако такава информация съществува, от компаниите се изисква да споделят и обменят данните си. Заявителите на биоциди могат да направят запитване за изпитвания и изследвания, които не включват изпитвания върху гръбначни животни. Нови изследвания върху гръбначни животни трябва да се извършват само в краен случай.

Categories Display