Skip to Content
Skip to Content

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

(публикуван в съответствие с член 59, параграф 10 на регламента REACH)

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

Бележки:

  • Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от включването на дадено вещество в списъка с кандидати на този уебсайт, включително свързани по-конкретно с членове 7, 31 и 33 от Регламента REACH.
  • Цифрови идентификатори: Всеки запис в списъка с кандидати обхваща както безводни, така и хидратни форми на веществото. Показаният в записа CAS номер обикновено се отнася до безводната форма. Хидратните форми на веществото, определени с други CAS номера, продължават да влизат в обхвата на записа.
  • Други цифрови идентификатори: За записите, съдържащи "-"_ в номера на ЕС или в CAS номера, ако е практически възможно, е включен неизчерпателен инвентарен списък на номера от ЕС и/или CAS регистрите, описващи вещества или групи вещества, за които се счита, че попадат в обхвата на списъка с кандидати. Тази информация е достъпна чрез кликване върху бутона „Подробности" на избрания запис.
Filter the list
Дата на включване:

Решение Набор от данни в IUCLID  
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
26-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexacosan-1-ol EО №:: 604-395-6 | CAS №:: 14409-72-4
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EО №:: 243-816-4 | CAS №:: 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EО №:: 500-209-1 | CAS №:: 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EО №:: 500-045-0 | CAS №:: 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated EО №:: 500-024-6 | CAS №:: 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) EО №:: 931-753-1 | CAS №:: -
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) EО №:: 931-756-8 | CAS №:: -
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) EО №:: 931-755-2 | CAS №:: -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) EО №:: 931-754-7 | CAS №:: -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol EО №:: 230-770-5 | CAS №:: 7311-27-5
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EО №:: 248-743-1 | CAS №:: 27942-27-4
Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS# 68412-54-4) EО №:: 932-688-1 | CAS №:: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) EО №:: 939-975-0 | CAS №:: -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) EО №:: 938-618-6 | CAS №:: -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol EО №:: 687-833-9 | CAS №:: 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol EО №:: 687-832-3 | CAS №:: 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether EО №:: 932-998-7 | CAS №:: -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) EО №:: 939-993-9 | CAS №:: -
Isononylphenol, ethoxylated EО №:: 609-346-2 | CAS №:: 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EО №:: 500-315-8 | CAS №:: 127087-87-0
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EО №:: 247-816-5 | CAS №:: 26571-11-9
Nonylphenolpolyglykolether EО №:: 931-562-3 | CAS №:: 9016-45-9
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EО №:: 202-977-0 | CAS №:: 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol EО №:: 203-199-4 | CAS №:: 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol EО №:: 257-907-1 | CAS №:: 52427-13-1
4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenol EО №:: 635-391-2 | CAS №:: 142731-63-3
4-(3,5-dimethylheptan-3-yl)phenol EО №:: 635-389-1 | CAS №:: 186825-36-5
Phenol, 4-nonyl-, branched EО №:: 284-325-5 | CAS №:: 84852-15-3
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol EО №:: 250-339-5 | CAS №:: 30784-30-6
p-(1-methyloctyl)phenol EО №:: 241-427-4 | CAS №:: 17404-66-9
p-isononylphenol EО №:: 247-770-6 | CAS №:: 26543-97-5
Phenol, nonyl-, branched EО №:: 291-844-0 | CAS №:: 90481-04-2
4-(2,6-dimethylheptan-2-yl)phenol EО №:: 635-388-6 | CAS №:: 521947-27-3
Nonylphenol EО №:: 246-672-0 | CAS №:: 25154-52-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol EО №:: 635-696-0 | CAS №:: 186825-39-8
Isononylphenol EО №:: 234-284-4 | CAS №:: 11066-49-2
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EО №:: 201-604-9 | CAS №:: 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EО №:: 238-009-9 | CAS №:: 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EО №:: 236-086-3 | CAS №:: 13149-00-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride EО №:: 243-072-0 | CAS №:: 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride EО №:: 260-566-1 | CAS №:: 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride EО №:: 256-356-4 | CAS №:: 48122-14-1
Hexahydromethylphthalic anhydride EО №:: 247-094-1 | CAS №:: 25550-51-0
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1