Защо е необходима замяна?

Защо е необходима замяна?

Има много причини, поради които дружествата предприемат тази стъпка. Възможно е, като част от изследвания за подобряване на техническата функционалност на продукт, да целят намаляване на потенциалния риск, причинен от вещество, което употребяват.  Или решават да преминат към по-малко опасен химикал, алтернативна техника или различен дизайн на продукта. На практика често се прилага комбинация от тези действия. Обикновено те подобряват ефективността, стимулират иновациите, способстват за конкурентното предимство и повишават безопасността, или спестяват разходи.

Иновации и ефективност

Търсенето на по-безопасни алтернативи е причината вашето дружество систематично да преразглежда своите дейности и как се извършват те. Възможно е да осъзнаете, че ако се промени процесът или дизайнът на продукта, функцията на веществото или сместа, които употребявате, вече не е необходима. От своя страна, това е стимул за иновации. Преразглеждането на материалите и производствения процес може да доведе до по-голяма ефективност, включително по-слабо използване на ресурсите или генериране на по-малко отпадъци по време на жизнения цикъл на крайния продукт.

Конкурентно предимство

Замяната на опасни химикали може да ви донесе конкурентно предимство на пазара. Вашите клиенти ще оценят ефективните продукти, които са също по-безопасни за работниците и потребителите и имат по-малко вредни въздействия върху околната среда. Замяната може също да даде възможност на клиентите ви да получат предимство на пазара и да намалят разходите си за спазване на законодателството в областта на безопасността на химичните вещества. Пласирайте добре продукта си на пазара и ще се откроите от конкуренцията.

Спестяване на регулаторни разходи

Опасните химикали са по-строго регулирани с оглед защита на хората и околната среда от вредното им въздействие. Следователно, изискват се по-високи нива на контрол на работното място и надолу по веригата на доставка. Чрез замяната им с по-безопасни алтернативни химични вещества или техники вие спестявате времето и усилията, необходими за управление на рисковете, свързани с тяхната употреба.

Правилен подход

Много дружества виждат в замяната правилния подход. Намаляването на потенциалния риск за вашите служители, работещи с веществото, за потребителите, използващи вашите продукти, и въздействието на вашите дейности върху околната среда е положително действие. Вие давате своя принос за превръщането на Европа в по-здравословно място за всички нас и за бъдещите поколения.

Нуждаете се от повече време?

Намирането на алтернативи и тяхното изпитване може да отнеме време. Ако веществото е включено в списъка за разрешаване по REACH, не можете да го използвате след датата на неговата забрана. Ако дотогава не разполагате с алтернатива, трябва да подадете заявление за разрешаване за употреба на вашето вещество.

За допълнителна информация вижте Разрешаване по REACH