Annual Report 2021

Annual Report 2021 - banner

Годишен доклад за 2021 г. увод

Нашият годишен доклад представя условията и предизвикателствата, които срещнахме през 2021 г., както и основните постижения на годината. Те са описани за всеки от нашите три стратегически приоритета, както и за съответните управленски и способстващи фактори, като очертават нашата работа с оглед на приноса на Агенцията към приоритетите на ЕС.

 

Annual report 2021 timeline

 

Годишен доклад за 2021 г., част 1

 

През втората година от пандемията ECHA постигна целите на работната си програма благодарение на гъвкавостта на персонала и инвестициите в нашата солидна инфраструктура. Окуражаващо беше да видим колко добре комитетите и органите на ECHA са се адаптирали към дистанционната обстановка и са успели да постигнат резултати при тези условия.

В рамките на Зеления пакт на ЕС се очаква стратегията на Комисията за устойчивост в областта на химикалите да се превърне в решаващ фактор за управлението на химикалите в Европа през следващите десетилетия. В подкрепа на Комисията установихме методи на работа и постигнахме съгласие къде и как експертният опит на ECHA най-добре им служи при прегледите на REACH и CLP. През 2021 г. с изпълнението на работната си програма ECHA също така допринесе за подготвителната работа на Комисията и за много други инициативи в рамките на Стратегията за устойчивост в областта на химикалите и Зеления пакт. ECHA например изрази становището си относно възможното изменение на изискванията за регистрация и REACH и обсъди с Комисията как досиетата за досиетата за хармонизирано класифициране и етикетиране (CLH) могат да бъдат приоритизирани и разработени в ECHA съгласно преразгледания Регламент CLP.

ECHA натрупа допълнителен опит с въвеждането на нови задачи и определянето на начина, по който компетентностите и ресурсите могат да бъдат ефективно разпределени между различните дейности. Нашето участие може да доведе до по-широко регулаторно взаимодействие, докато въздействието върху ресурсите и други части на Агенцията трябва непрекъснато да се калибрира. Агенцията трябва да продължи да изпълнява основния си мандат, а именно да постига висококачествени регулаторни резултати и да инвестира интелигентно в подготовката за промени, произтичащи от развитието на политиката.

Като важен принос към извършения от Комисията преглед на законодателството на ЕС в областта на химикалите Сметната палата публикува петгодишния си доклад относно функционирането на REACH и CLP.  Този ретроспективен анализ илюстрира въздействието на законодателството върху здравето на хората, околната среда, вътрешния пазар, конкурентоспособността, иновациите и насърчаването на алтернативи на изпитванията върху животни. Извлечените поуки ще послужат за осигуряване на по-индивидуализиран принос за текущото разработване на възможни промени в законодателството и като ориентир за това да продължим да работим за защита на здравето и околната среда от вредни химикали.

Управителният съвет на ECHA преразгледа стратегическия план за периода 2019—2023 г. Като потвърди нейната валидност за оставащия период от време, тя даде насоки на Агенцията за това как стратегическите приоритети следва да бъдат разбрани и превърнати в действия. С това ръководство ECHA е добре подготвена да продължи напред.

 

Annual report 2021 - mission

ПрозрачностНезависимостНадеждностЕфикасностАнгажираност към благополучиетоДа бъде център на знания относно устойчивото управление на химикалите в услуга на широк спектър от политики на ЕС и глобални инициативи, които са от полза за гражданите и околната среда.МИСИЯВИЗИЯЦЕННОСТИСТРАТЕГИЯЗаедно с нашите партньори работим за безопасната употреба на химикалите.Идентифициране и управление на рисковете от вещества, пораждащи безпокойство.010302Безопасна и устойчива употреба на химикалите от предприятията.Устойчиво управление на химикалите чрез прилагане на законодателството на ЕС.

Годишен доклад за 2021 г. — Ключови постижения

 

1- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ВЕЩЕСТВА, ПОРАЖДАЩИ БЕЗПОКОЙСТВО

Този стратегически приоритет представлява важна част от основния мандат на ECHA. По-голямата част от законово определената оперативна работа на ECHA да управлява химикалите съгласно регламентите относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), биоцидите (BPR), предварителното обосновано съгласие (PIC) и устойчивите органични замърсители (POP) е насочена към определяне на веществата, пораждащи безпокойство, и управляване на техните рискове.

Въздействието на тази работа е доказано от напредъка, постигнат от ECHA и държавите членки в определянето на нови вещества, пораждащи потенциално безпокойство. В това отношение станахме по-ефективни и ефикасни, като се съсредоточаваме върху групи вещества, като обаче по своята същност оценката на групи вещества е сложна задача.

Ние оценяваме групи от вещества и ги разпределяме в групи за допълнително генериране на данни, управление на риска и групи, по които понастоящем не се изискват по-нататъшни действия. През 2021 г. броят на веществата, които все още не са определени, намаля от 18 341 на 17 126 и поради това разполагаме с повече яснота относно това кои пътища за управление на риска (ако има такива) са планирани и за свойствата и опасностите на кои вещества са необходими допълнителни данни. Това дава на дружествата по-добра предвидимост по отношение на регулаторните действия, които органите планират да предприемат.

През 2021 г. комитетът на държавите — членки на ECHA, постигна съгласие по над 440 решения за искане на допълнителна информация. Агенцията също така получи данни за опасностите за повече от 200 вещества във връзка с решения, взети по-рано, въпреки че 40-те процента на несъответствие след тези искания за информация все още е висок. Тези случаи бяха изпратени на държавите членки за по-нататъшни действия по правоприлагане. Като цяло, когато държавите членки прилагат решенията за оценка на досиета на ECHA, липсващата информация в крайна сметка се предоставя на ECHA в около 92 % от случаите. И все пак и това става със закъснение и след законоустановените срокове.

Освен това ECHA публикува първите оценки на регулаторните нужди за групи вещества, доказателства за това, че Агенцията продължава все по-рядко да оценява отделни вещества, да търси полезни взаимодействия и да повишава ефективността. Благодарение на оценките на групи за дружествата е по-лесно да прогнозират какви действия планират регулаторните органи и това им помага да изготвят стратегии за замяна на вредните химикали с по-безопасни алтернативи, когато е уместно. Агенцията направи оценка на няколко важни групи вещества, на които беше обърнато особено внимание през последните години поради широката им употреба в потребителски продукти, като например бисфеноли и фталати.

Ключови постижения
 • ECHA оцени регулаторните нужди на 1900 вещества и премина към разглеждането им по-скоро в групи, отколкото поотделно. 15 % от 1900-те са били регистрирани вещества над 100 тона годишно. Въз основа на това определихме 300, за които са необходими допълнителни мерки за управление на риска, 800, за които са необходими повече данни, и 800, за които понастоящем не са необходими допълнителни действия. Регулаторните нужди от 1300 вещества, регистрирани над 100 тона годишно, все още не са оценени и не са определени. На път сме обаче да стигнем до заключение за всички регистрирани вещества до 2027 г.
 • За да се повиши прозрачността относно изпълняваните регулаторни действия и постигнатия напредък по отношение на групите вещества, в края на 2021 г. ECHA публикува първите оценки на регулаторните нужди за 19 групи, обхващащи над 450 вещества.
 • Резултатите от проект за правоприлагане в целия ЕС по отношение на продукти, продавани онлайн, показват, че три от всеки четири проверени продукта нарушават законодателството на ЕС в областта на химикалите.
 • Разширяването на техническите проверки за пълнота, извършвани за всяка нова и актуализирана регистрация, сега включва проверка на съдържанието на докладите за безопасност на химичните вещества. Това дава възможност за по-добро приоритизиране на веществата във връзка с регулаторните действия от страна на органите, стимулира разпространението на информация относно употребата и подобрява отправната точка за подходяща комуникация по веригата на доставки.
 • ECHA продължи усилията си за постепенно прекратяване на изпитванията върху животни в Европа, доколкото това е възможно съгласно съществуващата регулаторна рамка, и за подпомагане на промишлеността, органите и институциите в отбелязването на напредък към постигането на тази цел. В това отношение ECHA актуализира своите подробни насоки за дружествата относно начина за надеждно комбиниране на различни източници на данни, които не са получени чрез изпитвания върху животни, при оценката на кожната сенсибилизация на химичните вещества. В съветите е описано по какъв да се използват инструменти за компютърна симулация, като например инструментариума QSAR за оценка на кожната сенсибилизация и защита на хората от кожни алергии без изпитване върху животни.
 • Извършихме общо 371 проверки за съответствие, обхващащи над 2100 регистрации и обхващащи 341 уникални вещества. Това представлява слабо увеличение в сравнение с 2020 г. За по-голямата част от проверките за съответствие ECHA провери като минимум съответните крайни точки на опасност от по-високо ниво на опасност за вещества или групи от вещества, пораждащи потенциално безпокойство. От тях 300 са пълни проверки за съответствие, обхващащи всички съответни крайни точки за 288 уникални вещества, пораждащи потенциално безпокойство. 71 са целеви проверки за съответствие. В резултат на тях на дружествата бяха изпратени 280 проекторешения за искане на повече данни с цел изясняване на дългосрочното въздействие върху човешкото здраве или околната среда.
 • За 363-те последващи действия във връзка с оценката на досиетата, извършена през 2021 г., около 40 % от досиетата продължиха да бъдат несъответстващи на изискванията. Те бяха изпратени на държавите членки за по-нататъшно прилагане.
 • До края на 2021 г. ECHA получи 535 регистрации, обхващащи 143 наноформи. Точният брой наноматериали на пазара на ЕС е неизвестен и има основания да се смята, че този брой би трябвало да е по-висок. Възможно е обаче да има разлики в тонажа, които обясняват несъответствието между броя на регистрираните наноформи и броя на наноматериалите, докладвани в Обсерваторията на ЕС за наноматериалите (EUON).
 • В съответствие с действията по съвместния план за действие за оценка на REACH на Комисията и ECHA продължихме да подкрепяме инициативи на промишлеността, които помагат на дружествата да преразгледат своите данни за безопасността на химичните вещества, например като определят стратегия за запълване на пропуските в данните при оценката на въздействието на нефтените вещества върху околната среда.
 • При подготовката за идентифициране и предлагане на нови устойчиви органични замърсители ECHA предостави проекта за оценка и проекта за рисков профил за две вещества: метоксихлор е органохлорен пестицид, използван като инсектицид, а UV-238 се използва като ултравиолетов стабилизатор, който се намира в целофановите покрития и в градинските мебели.
 • В процес на разрешаване комитетите на ECHA за оценка на риска (КОР) и за социално-икономически анализ (КСИА) приеха 18 становища за вещества, които имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, и още 31 становища за вещества с други свойства. Оценени бяха и 12 планове за заместване.
 • По отношение на хармонизираните досиета за класифициране и етикетиране КОР обработи 54 становища и издаде становища относно оценката на граничните стойности на професионална експозиция (OEL) за азбест и за кадмий и неговите неорганични съединения.
 • Работата по глифозатите започна отново в координация с ЕОБХ, в рамките на която КОР ще предостави становище по предложението за хармонизирано класифициране и етикетиране, а ЕОБХ ще разработи своето становище относно разрешаването на употребата като пестицид.
 • Бяха въведени подобрения в заявленията за разрешение с подобрен формат на становищата относно заявленията, който предоставя по-ясна информация на Комисията относно научните елементи. Форматът на заявлението за разрешение също беше коригиран, което следва да спомогне за получаване на по-добра информация в процеса.
 • Публикуването на метаанализ на социално-икономическото въздействие на разрешението въз основа на данни от 2010 г. и 2020 г. показа, че системата за разрешаване притежава вградена динамика, която по своята същност насърчава заместването.
 • ECHA си сътрудничи с експертната група по експозицията по REACH (REEG) — общност от експерти от държавите членки, относно равнищата на употреба и информацията за експозицията, необходими за бързото прехвърляне на опасните вещества отвъд скрининга в различни процеси за управление на риска.
 • След споразумение в рамките на Комитета на държавите членки (КДЧ) към списъка на веществата за разрешаване, пораждащи сериозно безпокойство, бяха добавени 12 вещества, най-вече защото са токсични за репродукцията, канцерогенни, респираторни сенсибилизатори или нарушители на функциите на ендокринната система.
 • Направено е предложение за ограничаване на оловото в боеприпасите за лов, спортна стрелба и риболов на открито.
 • По отношение на предложенията за ограничаване КОР и КСИА представиха две становища относно PFHxA (подгрупа на PFAS) и относно предложението за ограничаване на формалдехида, полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ), диоксините, фураните и полихлорирания бифенил (PCB) в бебешки пелени за еднократна употреба.
 • Публикуване на проучване относно разходите и ползите от ограниченията, според което ограничаването на производството и употребата на химикали, които представляват риск, би довело до ползи за здравето в размер на 2.1 милиарда евро годишно.
 • Инвестициите в действия, предназначени за ускоряване на програмата за преглед съгласно Регламента за биоцидите, започнаха да дават резултати, като по време на годината бяха получени 18 доклада на компетентния орган за оценка на активни вещества, включително програма за преглед, нови активни вещества, подновяване на одобрението и неприключени случаи, при които е възобновен етапът на партньорска проверка — почти двойно в сравнение с полученото през 2020 г.
 • През 2021 г. Комитетът по биоцидите издаде 18 становища относно одобренията на активни вещества в сравнение с 15 миналата година. Броят на становищата на Комитета по биоцидите относно разрешенията на Съюза също се увеличи на 15 в сравнение с 9 през 2020 г.

 

2- БЕЗОПАСНА И УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА ХИМИКАЛИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Агенцията адаптира ангажимента си по този приоритет след решението да приоритизира акцента си върху законово изискваните задачи по стратегически приоритет 1. В резултат на това усилията ни бяха насочени към подпомагане на дружествата да извършват своите оценки на безопасността на химичните вещества и подобряване на Chesar за тази цел. 

Функциониращата комуникация нагоре и надолу по веригата на доставки относно опасностите и рисковете и преди всичко подходящите оценки на безопасността са съществени елементи от управлението на риска от страна на икономическите оператори. Подкрепата на ECHA им помага да изпълнят законодателните си задължения, които трудно могат да бъдат постигнати чрез други средства, като например официално вземане на решения или правоприлагане. 

Поради определянето на приоритетите за стратегически приоритет 1 през 2021 г. въздействието остава ограничено до целева подкрепа.

Ключови постижения

 • Публикувани бяха две нови версии на Chesar, с които инструментът беше актуализиран с нови функционални възможности, за да предоставя по-добра подкрепа на дружествата при извършването на техните оценки на безопасността на химичните вещества.
 • Задължението за нотифициране на опасни смеси за професионални цели и за нуждите на потребителите започна през 2021 г. Нотификациите трябва да се извършват в хармонизиран формат, определен съгласно CLP, а етикетите трябва да включват и уникален идентификатор на формулата (UFI) — уникален код, който позволява на центровете по токсикология точно да идентифицират състава на сместа и продукта, свързан със случай на отравяне. ECHA обработи голям брой нотификации и ги предостави на националните органи. Това помага на центровете по токсикология да предоставят бързи и точни съвети при случайно отравяне. 
 • ECHA си сътрудничи с Европейското бюро за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (EIPPCB), като предоставя данни по REACH и съвети за управление на химикалите с цел подобряване на прилагането на Директивата за промишлените емисии.
   
3 – УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС

Изпълнението на стратегически приоритет 3 оказа въздействие върху ECHA по два начина. На първо място Агенцията натрупа допълнителен опит при въвеждането на нови задачи, подпомагането на законодателя при изготвянето на ново или преразгледано законодателство и в начина на провеждане на съответните процеси, при които ECHA има роля в такива нови задачи. Служителите на ECHA имат много добро разбиране въз основа на конкретен опит за това, което е необходимо, за да се интегрира новата регулаторна дейност в портфейла на организацията. В някои случаи дейностите за въвеждане на нови задачи доведоха до полезни взаимодействия и икономии от мащаба за Агенцията, докато в други случаи стана ясно, че търсеният ефект на полезно взаимодействие не може да се постигне на практика. 

Второ, Агенцията се ангажира успешно с изпълнението на нови задачи. Тук основното предизвикателство беше да се осигурят необходимите ресурси по време на предварителната фаза, когато крайният обхват на работата все още не е определен и все още не са налични специални ресурси. ECHA е в състояние да разпредели опитен персонал за тази работа по изготвяне на концепция, като се има предвид, че в такъв случай този персонал липсва от първоначалните дейности и работата по процесите, след което тази работа трябва да се компенсира. 
 
Със стратегията на Комисията за устойчивост в областта на химикалите изискванията към ECHA се увеличиха, като Агенцията подкрепя определянето на евентуални нови задачи и извършва ранни анализи на концептуализацията на процесите и прогнозите за ресурсите.

Продължихме надеждното сътрудничество с други агенции по теми от общ интерес, като например „едно вещество, една оценка“, разработването на IUCLID за оценката на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на активните вещества в продуктите за растителна защита и обмена на информация и данни с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) в контекста на разработването на система за ранно предупреждение относно новите психоактивни вещества.

С пускането в действие на базата данни SCIP за събиране на нотификации за вещества, пораждащи безпокойство в продуктите, ECHA предоставя и друг инструмент за икономическите оператори, потребителите и органите, за да им помогне да разберат къде се използват вредни вещества, с което се увеличават амбициите те да бъдат заменени с по-безопасни алтернативи.

Ключови постижения

 • Ad hoc подкрепа за Комисията в ранния етап от изпълнението на Стратегията за устойчивост в областта на химикалите и координиране на задачите, включващи компетентностите и опита на ECHA.
 • Пускане в действие на базата данни SCIP за вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съдържащи се в продукти. Това е полезно за потребителите, търсещи повече информация за продуктите, които купуват, и също така ще спомогне за подобряване на третирането на отпадъците, особено на процесите на рециклиране. Около 6800 дружества в ЕС успешно подадоха до базата данни над 15 милиона уведомления.
 • Допълнително развитие и популяризиране на IUCLID като широкоприет формат за информация относно химикалите в целия свят. Събирането и използването на данни в един и същ формат в ЕС и в международен план улеснява записването, съхранението, поддържането и обмена на цифрови научни данни за химикалите. 
 • Подкрепа за държавите членки и Европейската комисия по линия на Регламента за предварително обосновано съгласие (PIC), с който се прилага Ротердамската конвенция на ООН в Европейския съюз.
 • ECHA допринесе за оценката на управлението на риска на метоксихлор, който беше предложен от Европейския съюз за включване в списъка като устойчив органичен замърсител съгласно Стокхолмската конвенция. Започна консултация за оценката на управлението на риска на метоксихлор, както и за рисковия профил на UV-328.
 • ECHA координира публикуването на проучвания за оценка на пропуските и нуждите на Черна гора и Сърбия при подготовката им за прилагане на законодателството на ЕС в областта на химикалите по пътя им към членство. След това ECHA възложи и второ проучване за оценка на съществуващото положение в Албания, Косово, Турция, Северна Македония и Босна и Херцеговина, което да служи за насока на организацията в бъдещата ни работа в подкрепа на тези държави при хармонизирането на достиженията на правото на ЕС в областта на химикалите.
 • Бяха установени контакти с Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и ECHA участва в целевата група за нулево замърсяване. Тази работа е стъпка към безопасността и устойчивостта и ще допринесе за установяването на показатели в рамките на 8-ата програма за действие за околната среда до 2030 г. и стратегията за устойчивост в областта на химикалите. 
 • ECHA започна изготвянето на общоевропейски положителни списъци с химикали, които могат безопасно да се използват в материалите, влизащи в контакт с питейна вода, съгласно съответната директива. Целта е да се защитят хората от замърсена питейна вода, да се подобри достъпът им до безопасна питейна вода и да се гарантира, че стандартите за безопасност и хигиена са еднакви в целия ЕС.
 • Предоставяне на неофициална подкрепа за преглед на секторните референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ). Например при прегледа на НДНТ за текстилния сектор ECHA предостави информация за това как системите за управление на химикалите могат да бъдат структурирани и описани.
   
УПРАВЛЕНИЕ И СПОСОБСТВАЩИ ФАКТОРИ
 • Управителният съвет ръководи междинния преглед на многогодишната стратегия и потвърди, че стратегическата насока на ECHA остава до голяма степен валидна, като същевременно предоставя насоки на секретариата за оставащата част от периода на изпълнение. Съветът също така назначи новия член на Апелативния съвет с юридическа квалификация.
 • По време на продължаващата пандемия от COVID-19 бяха постигнати висококачествени резултати и беше предоставена подкрепа на заинтересованите страни, тъй като работим в хибридна среда с 650 виртуални срещи и около 45 000 участници.
 • Първоначалните предвидени в бюджета разходи за 2021 г. възлязоха на общо 113,1 милиона евро (включително отделно финансираните „Други задачи“), а окончателният общ размер на разходите, сключен във втория коригиращ бюджет през септември 2021 г., беше 111,1 милиона евро. Спадът в равнищата на приходите от такси в частта от бюджета по REACH/CLP беше посрещнат добре чрез реализиране на икономии от разходите за заседания и пътни разходи чрез виртуални срещи. Що се отнася до таксите съгласно Регламента за биоцидите (РБ) продължаваше да е налице трайно висока променливост и непредсказуемост. Агенцията постигна целите си за изпълнение на бюджета, като е достигна равнище от 98 % бюджетни кредити за поети задължения и равнище от 86 % на плащания (приблизителните оценки са съответно 95 % и 80 %).
 • Голям брой вътрешни движения в съответствие с нашата стратегия в областта на човешките ресурси и организационната култура, която осигурява гъвкава работна среда.
 • Непрекъснатите инвестиции в здравословна работна среда, основана на сътрудничество, гъвкавост и добре развита култура на управление, доведоха до признаването на Агенцията за едно от най-вдъхновяващите работни места във Финландия. Оборотът на срочно наетите служители остана нисък — 2 %, а 97 % от длъжностите в щатното разписание бяха заети. 
 • ECHA подаде заявление за регистрация в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) като първокласен инструмент за управление, чрез който организациите могат да оценяват, докладват и подобряват своите екологични резултати.
 • Третата пътна карта за архитектурата на предприятията (2021—2023 г.) доведе до по-голяма интеграция или модулиране на ИТ в подкрепа на засилената интеграция на бизнес процесите.
   

AR2021- further information

Вж. също