Планове и доклади

ECHA планира своите дейности посредством многогодишни работни програми (МРП) и годишни работни програми (РП). Общите доклади на ECHA предоставят отчети за постиженията на агенцията през дадена година.

В началото ECHA използва тригодишни МРП, които се преработват на текуща и годишна основа с добавяне на една година и изключване на една година за всеки следващ обхванат период на планиране. От 2014 г. ECHA ще използва средносрочна стратегия за пет години, описана в МРП 2014-2018.

Новият проект за МРП за 2014-2018 г. ще бъде внесен за обществено допитване до юни 2013 г., след което през септември 2013 г. Управителният съвет на ECHA ще приеме окончателния документ.

Годишните РП съдържат целите на ECHA за дадена година, постигането на които се измерва спрямо конкретни показатели, както и цели, определени на годишна основа. До края на октомври всяка година Управителният съвет на ECHA приема годишна РП на агенцията за следващата година.

Веднага след края на всяка календарна година агенцията изготвя общ доклад за тази година, който се приема от Управителния съвет на ECHA до края на април.

 

Работни програми

 

Проучвания на заинтересованите страни

Специфични доклади

Съгласно правната рамка се предвижда ECHA да изготвя редовни доклади по конкретни въпроси, както е описано по-долу.

REACH

 

Доклади относно алтернативи на изпитванията върху животни

Съгласно член 117, параграф 3 от регламента REACH и в съответствие с поставената цел за насърчаване на методите за провеждане на изпитвания без животни, ECHA представя на Комисията на всеки три години доклад относно „статуса на изпълнение и използването на методите за провеждане на изпитвания без животни и стратегии за провеждане на изпитвания, използвани за събиране на информация за характерните свойства на веществата и за оценка на риска, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006“.

През юни 2011 г. ECHA представи първия такъв доклад, втория — през юни 2014 г. и третия — през юни 2017 г.

Report on Alternatives to Animal Testing (2017)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011)  [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) [PDF] [EN]

 

Доклади за действието на регламента REACH

В съответствие с член 117, параграф 2 от регламента REACH ECHA представя на Европейската комисия доклад относно действието на самия регламент REACH на всеки пет години. Агенцията трябва да включи в тези доклади „информация за съвместното подаване на информация в съответствие с член 11 и общ преглед на обясненията, дадени за подадената поотделно информация".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Доклади за изпълнението на Регламента относно предварително обоснованото съгласие

Съгласно член 22 от Регламента относно предварително обоснованото съгласие на всеки три години ЕСНА представя на Европейската комисия доклад за изпълнението на Регламента.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)