Мрежа за обмен на информация за риска

Мрежата за обмен на информация за рискове (RCN) бе открита от изпълнителния директор на ECHA през есента на 2008 г. Тя събира на едно място представители на компетентните органи на държавите-членки, участващи на национално ниво в уведомяването на широката общественост за безопасната употреба на химикалите и  рисковете от  веществата.

Мрежата служи като платформа, с която Агенцията изпълнява законовия си мандат по силата на регламента REACH, за осигуряване на ръководство в това отношение с оглед на координирането на тези дейности в държавите-членки. В сравнение с другите две мрежи на Агенцията, по-специално с HelpNet, мрежата за обмен на информация за рискове се определя като „полуактивна" и структурира дейностите си така, че да взема предвид ограничените ресурси, които националните органи са в състояние да отделят в допълнение към  действията си на национално ниво в тази област на работа.

Мрежата осигурява арена, подпомагаща обмяната на опит и добри практики в тази конкретна област на информиране, запознава националните представители с академичните изследвания и оперативните практики по въпроса и повишава информираността за различните условия, необходими за осъществяване на тази дейност, като например необходимостта държавните органи да спечелят общественото доверие посредством рутинното съобщаване на ежедневните си дейности.

След създаването на мрежата за обмен на информация за риска (RCN) и определянето на ролята й с по-голяма конкретност, RCN служи като специализиран форум за консултации по "Ръководство относно съобщаването на рисковете и безопасната употреба на химикалите" на ECHA, както и по доклада на Агенцията "Проучване за съобщаването на информация на обществеността", предоставен на Европейската комисия, както се предвижда по член 34, параграф 1 на регламента CLP.

В съответствие с целта си за предоставяне на платформа за разработване на практически стъпки за съобщаване на рисковете, без да се стреми към хармонизация, надхвърляща наблягащото върху координацията ръководство, предвидено от разпоредбите на REACH, мрежата за обмен на информация за рискове събира членовете си на периодични пленарни срещи и семинари, с които постепенно изпълнява програмата си, не само като платформа за обмяната на опит и участие в представяния, но и за тематични обучения и други практически дейности.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)