Подкрепа за политиката в областта на външните отношения на ЕС

 

Image

Политиката за разширяване на ЕС и Европейската политика за съседство (ЕПС) включват специални мерки за насърчаване на взаимодействието между определени групи от трети страни и агенции на ЕС. Докато първата политика е насочена към страните кандидатки за членство в ЕС и страните потенциални кандидатки за членство, ЕПС е насочена към ангажирането на 16 държави в непосредствените външни граници на Съюза. Комисията подкрепя първата чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), а последната чрез Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП). И двете често работят посредством Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX).

ECHA допринесе и за двете области на политиката в сферата на разумното управление на химикали. Главната цел на Агенцията е да помага на трети държави, на техническо ниво, в тяхното привеждане в съответствие и разбирането на регулаторните дейности на ECHA за химическата безопасност.

От 2009 г. ECHA изпълнява собствени проекти по ИПП, чиято основна задача е да провеждат разяснителни прояви и обучения за компетентните органи на държавите бенефициери. Първият проект приключи през ноември 2011 г., а вторият — през ноември 2014 г. Третият ни проект ще обхване периода от септември 2015 г. до февруари 2018 г.

Участието на ECHA в събития на TAIEX относно управлението на химикалите, както и в ИПП и ЕИСП за страните бенефициери, се основава на adhoc покани.

Във връзка с регулаторните и търговските диалози между ЕС и неговите основни партньори като Китай, Корея и Руската федерация, Агенцията предоставя подкрепа по-специално като осигурява информация за състоянието и изпълнението на REACH и CLP.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)