Дейност, свързана с ОИСР

 

Image

ЕС е в тясно сътрудничество на международно ниво относно разумното управление на химикалите. ОИСР е основната организация, която ръководи тази дейност. Ролята на ECHA е да осигури научна и техническа подкрепа на Европейската комисия в дейностите й, свързани с ОИСР дейност. Агенцията взема участие в различни работни и оперативни групи в ОИСР. Нейните усилия в ОИСР относно хармонизирането на инструментите и подходите за управление на химикалите са ползотворни не само за органите, но и за европейската индустрия.

Държавите от ОИСР споделят общи цели с тези от REACH: по-добра защита на човешкото здраве и околната среда, като в същото време се запази конкурентоспособността на индустрията в областта на химикалите. Програмата за околната среда, здравето и безопасността на ОИСР (EHS) изигра важна роля за насърчаване на глобалната хармонизация чрез предоставяне на общоприети подходи, методи и инструменти, достъпни за разумно управление на химикалите. Това включва взаимното приемане на данни, тестови указания и добри лабораторни практики, стандартизирани формуляри за докладване на резултати, например хармонизирани образци на документи, ИТ инструменти (IUCLID) и eChemPortal.

ECHA подкрепя Европейската комисия в приноса й към ОИСР, по-специално в областите, свързани с дейността на нейната оперативна група по оценка на опасността. Агенцията участва и в експертна група на IUCLID и осигурява важна подкрепа за развитието на инструментите QSAR и eChemPortal. Освен това ECHA участва в изработването на хармонизирани образци на документи, в програмата за кооперативна оценка на химикалите, както и в дейности, свързани с пестицидите и с HPV.

Възложеното по закон участие на ECHA в работата на ОИСР по IUCLID е ползотворно не само за прилагането на законодателството на ЕС за химикалите, но също позволява на фирмите в ЕС да използват един и същ формуляр навсякъде по света за съхранение и докладване на информация, свързана с химикалите. Порталът eChemPortal осигурява единна глобална точка на достъп до публично достъпна информация за химикалите, събирана в различни регулаторни режими. Той позволява на потребителите да търсят в публичните бази данни на ECHA, както и в тези на други регулатори.

Като упражнява регулаторни функции съгласно регламента за биоцидите на ЕС от 2013 г., ECHA също участва в оперативната група по биоцидите на ОИСР.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)